Giới thiệu về trang đào tạo đại học

05/11/2016

Trang thông tin đào tạo đại học của Trường Đại học Mỏ-Địa Chất cung cấp các thông tin về quy chế/quy định trong đào tạo đại học, chương trình đào tạo, các biểu mẫu, thời khóa biểu, các thông tin thường xuyên cập nhật về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy. Trang thông tin này do Phòng Đào tạo đại học quản lý, là nguồn thông tin quan trọng và hữu ích để tra cứu, hướng dẫn và trợ giúp cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy trong suốt quá trình học tập tại Trường.