Trần Ngọc Minh
ThSTrần Ngọc Minh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Ngọc Minh
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Địa chỉ Email tranngocminh@humg.edu.vn