Nguyễn Xuân Nhỉ
ThSNguyễn Xuân Nhỉ
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Xuân Nhỉ
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1990
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0981 655 689
Số điện thoại di động 0981 655 689
Địa chỉ Email nguyenxuannhi@humg.edu.vn