Vũ Nam Ngạn
PGS.TS.Vũ Nam Ngạn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Vũ Nam Ngạn
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1955
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438388263
Số điện thoại di động 0904371395
Địa chỉ Email vunamngan@gmail.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Vũ Nam Ngạn, ảnh hưởng của góc vào cánh dẫn đến quỹ đạo của hạt rắn trong bánh công tác máy bơm ly tâm dùng để bơm dòng hỗn hợp hai pha rắn -lỏng, Tạp chí khoa học Mỏ - Địa chất, 16, 66-68., 2006

2. Vũ Nam Ngạn, Vũ Ngọc Trà, Nghiên cứu ảnh hư¬ởng của pha rắn trong dòng hỗn hợp bùn than đến đường đặc tính công tác của hệ thống bơm ly tâm ở các nhà máy tuyển than, Tạp chí công nghiệp mỏ,, số 6- 2014,, Tr. 36-38., 0

3. Vũ Nam Ngạn, Vũ Ngọc Trà, Vũ Văn Thịnh. Nghiên cứu ảnh hưởng của góc ra cánh dẫn đến hiệu quả lam việc và tuổi thọ của MBLT ở các nhà máy tuyển than vùng QN. Tạp chí công nghiệp mỏ, ISSN 0868-7052, Năm thứ XXVIII số 2- 2014, Tr. 44-47., Nghiên cứu ảnh hưởng của góc ra cánh dẫn đến hiệu quả lam việc và tuổi thọ của MBLT ở các nhà máy tuyển than vùng QN., Tạp chí công nghiệp mỏ, ISSN 0868-7052, số 2- 2014,, Tr. 44-47., 0

4. Vũ Nam Ngạn, Vũ Ngọc Trà, Đặng Vũ Đinh. Xác định chế độ làm việc hợp lý của hệ thống bơm cấp liệu ở các Nhà máy tuyểnthan vùng Quảng Ninh khi bơm dòng hỗn hợp. Tạp chí công nghiệp mỏ, ISSN 0868-7052, Năm thứ XXVII số 2- 2013, Tr. 40-42., Xác định chế độ làm việc hợp lý của hệ thống bơm cấp liệu ở các Nhà máy tuyểnthan vùng Quảng Ninh khi bơm dòng hỗn hợp, Tạp chí công nghiệp mỏ,, số 2- 2013,, Tr. 40-42., 0

5. Vũ Nam Ngạn, Vũ Ngọc Trà, Đặng Vũ Đinh, Xác định chế độ làm việc hợp lý của hệ thống bơm cấp liệu ở các Nhà máy tuyểnthan vùng Quảng Ninh khi bơm dòng hỗn hợp, Tạp chí công nghiệp mỏ, số 2- 2013, 0

6. 0