Nguyễn Thị Thanh Loan
CN.Nguyễn Thị Thanh Loan
Chuyên viên
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Loan
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 0437560192
Số điện thoại di động 0976974978
Địa chỉ Email thanhloantdh@gmail.com