Dương Viết Cường
GV.TS.Dương Viết Cường
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Dương Viết Cường
Đơn vị Bộ môn Lọc - Hóa dầu
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0988656787
Email dvc_mg@yahoo.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. H. Ba, J. Luo, Y.F. Liu, C. Duong-Viet, G. Tuci, G. Giambastiani, J.M. Nhut, L. Nguyen-Dinh, O. Ersen, D.S. Su, C. Pham-Huu, Macroscopically shaped monolith of nanodiamonds @ nitrogen-enriched mesoporous carbon decorated SiC as a superior metal-free catalyst for the styrene production, Applied catalysis B: Environmental, 200, 343-350, 2017

2. C. Duong-Viet, H. Ba, F. Z. El Berrichi, J.M. Nhut, M. Jean-Ledoux, Y.F. Liu, C. Pham-Huu, Silicon carbide foam as a porous support platform for catalytic applications, ChemInform, 47, 27, 2016

3. H. Ba, C. Duong-Viet, Y. Liu, J-M. Nhut, P. Granger, M. J. ledoux, C. Pham-Huu, Nitrogen-doped carbon nanotube spheres as metal-free catalysts for the partial oxidation of H2S, Compte Rendu de Chimie, 2016

4. C. Duong-Viet, Y. Liu, H. Ba, L. Truong-Phuoc, W. Baaziz, L. Nguyen – Dinh, J. M. Nhut, C. Pham-Huu, Carbon nanotubes containing oxygenated decorating defects as metal-free catalyst for the partial oxidation of H2S, Applied catalysis B: Environmental, 191, 29-41, 2016

5. C. Duong-Viet, H. Ba, Z. El-Berrichi, J.M. Nhut, M. J. Ledoux, Y. Liu, C. Pham-Huu, Silicon carbide foam as a porous support platform for catalytic applications, New journal of chemistry, 40, 4285-4299, 2016

6. H. Ba, Y. Liu, L. Truong-Phuoc, C. Duong-Viet, J.M. Nhut, L. Nguyen – Dinh, O. Ersen, G. Tucci, G. Gambastiani, C. Pham-Huu, N-doped Food-grade derived 3D Mesoporous Foams as Metal-Free Systems for Catalysis, ACS Catal., 6, 1408−1419, 2016

7. H. Ba, L. Truong-Phuoc, Y. Liu, C. Duong-Viet, J.M. Nhut, L. Nguyen – Dinh, P. Granger, C. Pham-Huu, Hierarchical carbon nanofibers/graphene composite containing nanodiamonds for direct dehydrogenation of ethylbenzene, Carbon, 96, 1060-1069, 2016

8. H. Ba, Y. Liu, L. Truong-Phuoc, C. Duong-Viet, X. Mu, W.H. Doh, T. Tran-Thanh, W. Baaziz, L. Nguyen-Dinh, J.M. Nhut, I. Janowska, D. Begin, P. Granger, G. Tuci, G. Giambastiani, F. Banhart, M.J. Ledoux, C. Pham-Huu, A highly N-doped carbon phase “dressing” of macroscopic supports for catalytic applications, Chem. Commun, 51, 14393, 2015

9. Y. Liu, C. Duong-Viet, A. Hébraud, G. Schlatter, J. Luo, O. Ersen, J.M. Nhut, C. Pham-Huu, One-pot synthesis of nitrogen-doped carbon composite by electrospinning as metal-free catalyst for oxidative reaction, ChemCatChem, 7, 2957–2964, 2015

10. L. Truong-Phuoc, C. Duong-Viet, W.H. Doh, A. Bonnefont, I. Janowska, D. Begin, P. Granger, C. Pham-Huu, Influence of the reaction temperature on the oxygen reduction reaction on nitrogen-doped carbon nanotubes catalysts, Catalysis Today, 249, 236-243, 2015

11. C. Duong-Viet, H. Ba, Y. Liu, L. Truong-Phuoc, J. M. Nhut, C. Pham-Huu, Carbon nanotubes doped with nitrogen decorated silicon carbide for catalytic applications, Chinese Journal of Catalysis, 35, 906-913, 2014

12. C. Duong-Viet, L. Truong-Phuoc, T. Tran-Thanh, J. M. Nhut, L. Nguyen-Dinh, I. Janowska, D. Begin, C. Pham-Huu, Nitrogen-doped carbon nanotubes decorated silicon carbide as a metal-free catalyst for partial oxidation of H2S, Applied Catalysis A: General, 482, 397-406, 2014

13. G. Tucci, C. Zafferoni, A. Rossin, A. Milella, L. Luconi, M. Innocenti, M. L. Foresti, L. Truong-Phuoc, C. Duong-Viet, C. Pham-Huu, G. Gambastiani, Chemically Functionalized Carbon Nanotubes with Pyridine Groups as Easily Tunable N-Decorated Nanomaterials for the Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Medium, Chemistry of Materials, 26, 3460-3470, 2014

14. W. Baaziz, L. Truong-Phuoc, C. Duong-Viet, G. Melinte, I. Janowska, V. Papaefthymiou, O. Ersen, S. Begin, S. Begin-Colin, C. Pham-Huu, Few-Layer graphene decorated with homogeneous magnetic Fe3O4 nanoparticles with tunable covering densities, . Mater. Chem. A, 2, 2690-2700, 2014

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Dương Viết Cường, Nghiên cứu sử dụng khoáng sét diatomit Phú Yên nhằm khử màu và mùi sản phẩm trong quá trình cracking tái chế dầu nhờn thải thành nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn, Tạp chí Hóa học, 5AB, 1 - 7, 2011

2. Dương Viết Cường, Phạm Ngọc Thuyên, Đoàn Sỹ Hoàn, Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Việt Nam từ dầu nhờn thải bằng phương pháp cracking nhiệt, Tạp chí Dầu khí, 12, 36 - 42, 2011

3. Dương Viết Cường, Nghiên cứu phương pháp xử lý dầu nhờn thải thành dầu diezel đạt tiêu chuẩn Việt Nam, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 28, 6 – 10, 2009

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. T. Tran-Thanh, H. Ba, C. Duong-Viet, J.M. Nhut, D. Begin, I. Janowska, P. Bennefont, E.R. Savinova, C. Pham-Huu, Exploring new routes for 1D and 2D carbon synthesis (Keynote presentation), Carbocat VI, 22-25 June 2014, Trondheim – Norway, , 2014

2. H. Ba, Y. Liu, C. Duong-Viet, J.-M. Nhut, O. Ersen, D. Begin, I. Janowska, C. Pham-Huu, Low-temperature synthesis of macroscopic porous nitrogen-doped carbon composite with high doping content and exclusive localization (Oral presentation), Carbocat VI, 22-25 June 2014, Trondheim – Norway, , 2014

3. C. Duong-Viet, H. Ba, L. Truong-Phuoc, W.D. Doh, Y. Liu, J.M. Nhut, D. Begin, I. Janowska, P. Granger, C. Pham-Huu, Carbon nanotubes containing defects as metal-free catalyst (Oral presentation), 7th IWAMSN 2014, 2 – 6 November 2014, Ha Long – Viet Nam, , 2014

4. H. Ba, C. Duong-Viet, J.M. Nhut, Y. Liu, L. Truong-Phuoc, G. Tuci, G. Giambastiani, C. Pham-Huu, A highly N-doped carbon phase “dressing” of macroscopic supports for catalytic applications (Oral presentation), Fédération Gay-Lussac; colloque researche 2016 27-29 January 2016, Montpellier, France, , 2016

5. C. Pham-Huu, H. Ba, Y. Liu, L. Truong – Phuoc, C. Duong-Viet, J.-M. Nhut, X. Mu, L. Nguyen-Dinh, P. Granger, G. Tuci, G. Giambastiani, Catalyseur sans métaux biosourcé à base de carbone dopé à l’azote pour des applications en énergie et en dépollution (Oral presentation), PAEES, 12 - 16 October 2016, Québec, Canada, , 2016

6. C. Duong-Viet, L. Truong-Phuoc, J.-M. Nhut, L. Nguyen-Dinh, I. Janowska, D. Begin, C. Pham-Huu, Nitrogen-doped carbon nanotubes decorated silicon carbide as a metal-free for selective oxidation of H2S (Poster), Carbocat VI, 22-25 June 2014, Trondheim – Norway, , 2014

7. T. Tran-Thanh, H. Ba, Y. Liu, C. Duong-Viet, G. Melinte, G. Schalatter, A. Hebraud, O. Ersen, D. Begin, I. Janowska, C. Pham-Huu, Exploring new routes for 1D and 2D carbon synthesis (Poster), Carbocat VI, 22-25 June 2014, Trondheim – Norway, , 2014

8. L. Truong-Phuoc, C. Duong-Viet, J.M. Nhut, I. Janowska, D. Begin, P-A. Bonnefont, E. Savinova, C. Pham-Huu, Bare nitrogen doped carbon nanotubes as efficient catalyst in oxygen reduction reaction (Poster), Carbocat VI, 22-25 June 2014, Trondheim – Norway, , 2014

9. C. Duong-Viet, L. Truong-Phuoc, J.-M. Nhut, C. Pham-Huu, Catalyseur “sans métaux” à base de nanotubes de carbone pour l’oxydation sélective de l’H2S en soufre élémentaire (Poster), Les Doctoriales d’Alsace 2014, Strasbourg, France, , 2014

10. C. Duong- Viet, L. Truong-Phuoc, T. Tran-Thanh, H. Ba, J.M. Nhut, C. Pham-Huu, Nitrogen-doped carbon nanotubes as metal-free catalyst (Poster), ORPE 2014, 8-10 November 2014, Ha Noi – Viet Nam, , 2014

11. H. Ba, C. Duong-Viet, Y. Liu, L. Truong-Phuoc, J.M. Nhut, G. Tucci, G. Gambastiani, C. Pham-Huu, N-doped Food-grade derived 3D Mesoporous Foams as Metal-Free Systems for Catalysis (Poster), Fédération Gay-Lussac; colloque researche 2016, 27-29 January 2016, Montpellier, France, , 2016

12. G. Schlatter, Y. Liu, M. Behr, C. Duong-Viet, A. Hébraud, C. Pham-Huu, Hierarchical metal @carbon composite hairy nanofibers for catalytic applications (Poster), Electrospin 2016, June 28, 2016 – July 1, 2016, Basiliani Resort, Otranto, Italy, , 2016