Nguyễn Mai Hà
KSNguyễn Mai Hà
Tổ Trưởng tổ công đoàn, Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Mai Hà
Đơn vị Trung tâm Dịch vụ
Chức vụ Tổ Trưởng tổ công đoàn, Nhân viên hành chính
Giới tính Nữ
Email nguyenmaiha@humg.edu.com