Nguyễn Mai Hà
KSNguyễn Mai Hà
Ủy viên BCH CĐ Khoa, Tổ Trưởng tổ công đoàn
Họ và tên Nguyễn Mai Hà
Đơn vị Công Đoàn Khoa, Trung tâm Dịch vụ
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa, Tổ Trưởng tổ công đoàn
Giới tính Nữ
Email nguyenmaiha@humg.edu.com