Phạm Xuân Núi
PGS.TSPhạm Xuân Núi
Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa, Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở
Họ và tên Phạm Xuân Núi
Đơn vị Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở, Hội đồng Khoa, Bộ môn Lọc - Hóa dầu, Ban Thanh tra nhân dân
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa, Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở
Năm sinh 1975
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437520219
Số điện thoại nhà riêng 02437554888
Số điện thoại di động 0912278942
Email phamxuannui@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Nguyễn Nho Dũng , Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2016

2. Trần Thị Hoa , Học viện Khoa học và Công nghệ

3. Trương Thị Hạnh , Học viện Khoa học và Công nghệ

4. Dương Văn Tài , Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Thạc sĩ

1. Nguyễn Thị Ngọc , Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017

2. Nguyễn Thị Đào , Trường Đại học Quy Nhơn, 2017

3. Lê Thiện Trúc , Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2016

4. Phạm Sơn Tùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

5. Lương Văn Sơn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

6. Võ Thị Xuân , Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2015

7. Nguyễn Hồng Mỹ , Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2015

8. Lê Thị Thu Hà , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

9. Phạm Xuân Ninh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

10. Lê Quốc Việt , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

11. Trần Trung Quyền , Trường Đại học Quy Nhơn, 2014

12. Nguyễn Thị Duyến , Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

13. Đặng Đức Quỳnh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

14. Dương Văn Tài , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

15. Nguyễn Thị Ngọc Diệp , Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2013

16. Cao Nguyễn Diệu Vân , Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2012

17. Phạm Thị Thảo Ly , Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2012

18. Đỗ Thị Thùy Dung , Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2012

19. Đoàn Văn Huấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

20. Nguyễn Thị Hạnh , Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2011

21. Nguyễn Thị Thủy , Đại học Đà Nẵng, 2011

22. Võ Thị Bích Lệ , Đại học Đà Nẵng, 2011

23. Thân Thị Mỹ Hương , Đại học Đà Nẵng, 2011

24. Phạm Trung Kiên , Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Research on using natural minerals in Vietnam to synthesize photocatalytic materials and its application in environmental treatment;, Mã số 105.99-2018.301, Chủ nhiệm

2. Rereach on chemical features of some bentonite types in Vietnam and their application as raw materials for the fabrication of mesoporous catalysts for removal of sulfur in liquid fuels to minimize environmental pollution;, Mã số 105.99-2015.21, Chủ nhiệm

3. Research on recovery of CoMo/Al2O3 spent catalyst from hydroprocessing of oil refinery for hydrodesulfurization, Mã số KC.02.TN02/11-15, Chủ nhiệm

Cấp Bộ

1. Research on fabrication and modification of magnetic nanoparticles as carrier for curcumin release and delivery., Mã số B2016-ĐHH-13, Chủ nhiệm

2. Research on preparation of nanocompsosite film from chitosan and montmorillonite clay for application to treat dye and heavy metal ions in industrial wastewater, Mã số B 2012 – 02 – 09, Chủ nhiệm

3. Study on synthesis of mesoporous materials using for catalysis and adsorption to environmental treatment., Mã số B2009-02-72, Chủ nhiệm

4. Study on synthesis of Me-Mo/ZrO2-SO4 (Me: Pt, Ni,...) for conversion of C6/C7 paraffins as base on for condensate fraction of Vietnam crude oil., Mã số B 2006-02-18, Chủ nhiệm

5. Research on technological process of production and using bio-pesticides as micro-emulsion its application in preserving agricultural products after harvest, Mã số 01C-06/01-2016-3, Chủ nhiệm

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Xuan Nui Pham, Ba Manh Nguyen, Hoa Tran Thi, Huan Van Doan, Synthesis of Ag-AgBr/Al-MCM-41 nanocomposite and its application in photocatalytic oxidative desulfurization of dibenzothiophene, Advanced Powder Technology, Vol 29, 1827 -1837., 2018

2. Xuan Nui Pham, Dinh Linh Tran, Tuan Dat Pham, Quang Man Nguyen, Van Thi Tran Thi, Huan Doan Van, One-step synthesis, characterization and oxidative desulfurization of 12-tungstophosphoric heteropolyanions immobilized on amino functionalized SBA-15, Advanced Powder Technology, Advanced Powder Technology, Vol 29, 58 – 65, 2018

3. Xuan Nui Pham, Huan Van Doan, Activity and stability of amino-functionalized SBA-15 immobilized 12-tungstophosphoric acid in the oxidative desulfurization of a diesel fuel model with H2O2, Chemical Engineering Communications, 2018

Bài báo tạp chí SCIE

1. Xuan Nui Pham, Tuan Dat Pham, Ba Manh Nguyen, Hoa Thi Tran, Dinh Trong Pham, Synthesis of Al-MCM-41@Ag/TiO2 Nanocomposite and Its Photocatalytic Activity for Degradation of Dibenzothiophene, Journal of Chemistry, Vol. 2018, 0

2. Nguyen Thanh Binh, Cédric Gennequin, Renaud Cousin, Elena A. Zhilinskaya, Haingomalala Lucette Tidahy, Nguyen Minh Son, Vu Thi thu Ha, Le Thanh Son, Nguyen Thi Minh Thu, Pham Xuan Nui, Stéphane Siffert, Synthesis and investigation of activity of nano-spinels MeCo2O4 (Me: Mn, Ni, Cu) for total oxidation of toluene, Monographic supplement series Organometallic chemistry: Biocatalysis & Catalysis, Vol. 31, 3, 2013

3. Pham Xuan Nui, Nguyen Nho Dung, Tran Thi Van Thi, Synthesis, characterization and catalytic activity of manganese(II)-cobalt(II) complexes anchored SBA-16 for the liquid phase oxidation of p-xylene, Asian Journal of Chemistry, Vol. 28, 2016

Bài báo tạp chí Scopus

1. Xuan Nui Pham, Tan Phuoc Nguyen, Tuyet Nhung Pham, Thi Thuy Nga Tran, Thi Van Thi Tran, Synthesis and characterization of chitosan-coated magnetite nanoparticles and their application in curcumin drug delivery, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol, Vol. 7, 2016

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nho Dung Nguyen, Van Thi Tran Thi, XuanNui Pham, TamToan Tran Thanh, Influence parameters on liquid phase reaction preparing terephthalic acid from p-xylene over metal complexes-MCM-41 catalysts, Scientific & Academic Publishing, Vol. 6, 2016

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Xuân Núi, Đinh Xuân Hoàng, Nguyễn Khắc Giảng, Phạm Thị Vân Anh, Tô Xuân Bản, Sử dụng quặng Perlite Việt Nam làm vật liệu hấp phụ cho quá trình xử lý ô nhiễm Pb2+ trong nước, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, 2018

2. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Thị Đào, Võ Viễn, Nghiên cứu tổng hợp các hạt nano từ tính (Fe3O4) bằng quy trình xanh sử dụng làm chất mang truyền dẫn curcumin, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2018

3. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Quang Mẫn, Phạm Tuấn Đạt, Nguyễn Văn Thoại, Phạm Tiến Dũng, Trần Thị Văn Thi, Nghiên cứu điều chế xúc tác MCM-41 chứa Wolfram sử dụng cho quá trình oxi hóa khử lưu huỳnh trong nhiên liệu, Tạp chí Dầu khí, 2017

4. Phạm Xuân Núi, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Nga, Bùi Thu Hoài, Trần Thị Văn Thi, Nghiên cứu tổng hợp các hạt nano từ tính (Fe3O4) bằng quy trình xanh sử dụng làm chất mang truyền dẫn curcumin., Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2017

5. Phạm Xuân Núi, Trần Thị Hoa, Ngô Minh Diệu, Tổng hợp chất xúc tác quang TiO2 trên nền montmorillonite (TiO2/Mont) sử dụng cho quá trình tách loại dibenzothiophene trong nhiên liệu., Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2017

6. Phạm Xuân Núi, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Nga, Trần Thị Văn Thi, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu core-shell Fe3O4@ZnO sử dụng trong truyền dẫn curcumin, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2017

7. Nguyễn Quang Mẫn, Trần Thị Văn Thi, Lê Thiện Trúc, Phạm Xuân Núi, Đánh giá quá trình tách loại lưu huỳnh từ nhiên liệu sử dụng xúc tác W/MCM-41, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2016

8. Phạm Xuân Núi, Lương Văn Sơn, Trần Thị Văn Thi, Điều chế và đặc trưng các hạt nano từ tính phủ (3-aminopropyl) triethoxysilane cho quá trình truyền dẫn thuốc, Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đại học Quốc Gia, 2016

9. Dương Thành Tâm, Phạm Xuân Núi, Nguyễn Quang Mẫn, Võ Thị Xuân, Trần Thị Văn Thi, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình Al-MCM-41 từ nguồn khoáng bentonite, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2016

10. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Hồng Mỹ, Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Thị Văn Thi, Tổng hợp vật liệu MIL-101 chứa vonfram sử dụng để tách loại dibenzothiophen từ nhiên liệu, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2016

11. Phạm Xuân Núi, Phạm Sơn Tùng, Ứng dụng phương pháp ngâm chiết soda và tác nhân oxy hóa để thu hồi chọn lọc molybdenum từ xúc tác thải của quá trình hydrodesulphur hóa, Tạp chí Dầu khí, 2015

12. Phạm Xuân Núi, Trần Đình Linh, Nguyễn Hải Hà, Mai Xuân Thắng, Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Văn Thi, Tổng hợp và đặc trưng xúc tác nano AgInS2 sử dụng làm chất xúc tác quang cho quá trình khử lưu huỳnh trong diesel, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 4, 3, 46-54, 2015

13. Nguyễn Nho Dũng, Phạm Xuân Núi, Trần Thị Văn Thi, Tổng hợp và hoạt tính xúc tác oxi hóa trong pha lỏng của hệ xúc tác phức manganese/cobalt-SBA-16, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015

14. Nguyen Nho Dung, Phạm Xuân Núi, Tran Thi Van Thi, Phân tích một số đặc trưng hóa lý của vật liệu MCM-41 biến tính bằng phức cobalt – base schiff, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015

15. Nguyễn Nho Dũng, Trần Thanh Tâm Toàn, Phạm Xuân Núi, Bùi Thu Hoài, Trần Thị Văn Thi, Phản ứng oxy hóa p-xylene trong pha lỏng trên hệ xúc tác dị thể chứa phức manganese hay cobalt, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015

16. Phạm Xuân Núi, Trần Thị Văn Thi, Chitosan/motmorillonite nanocomposite: Synthesis and its application for removing heavy metals from aqueous solution, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2015

17. Nguyễn Nho Dũng, Phạm Xuân Núi, Trần Thị Văn Thi, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất mang mao quản trung bình đến phản ứng oxy hóa p-xylen trên hệ xúc tác chứa chất phức kim loại-base Schiff, Tạp chí hoá học, 2015

18. Pham Xuan Nui, Phạm Sơn Tùng, Ứng dụng phương pháp ngâm chiết soda và tác nhân oxy hóa để thu hồi chọn lọc molybdenum từ xúc tác thải của quá trình hydrodesulphur hóa, Tạp chí Dầu khí, 2015

19. Phạm Xuân Núi, Trịnh Thành Công, Phùng Thị Ninh, Nguyễn Thị Nữ, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ từ thân ngô biến tính, ứng dụng để xử lý nước thải nhiễm dầu, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 4, 1, 89-97, 2015

20. Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Nho Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phạm Xuân Núi, Tổng hợp và hoạt tính của xúc tác "giả dị thể" chứa phức cobalt-base schiff, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2014

21. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Thị cúc, Tổng hợp và đặc trưng xúc tác enzymlipase cố định trên nano từ tính ứng dụng cho quá trình chuyển hóa bio-diesel từ dầu đậu nành, Tạp chí Dầu khí, 11, 37-42, 2013

22. Phạm Xuân Núi, Trần Văn Nguyên, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Thị Hiền, Nghiên cứu tổng hợp meso-ZSM-5 định hướng cho quá trình tạo propylen trong phản ứng cracking phân đoạn dầu nặng, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2, 4, 148-154, 2013

23. Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Núi, Lò Văn Thu, Tổng hợp nano bạc phân tán trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15 sử dụng cho quá trình khử 4-nitrophenol trong nước thải, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2, 3, 162-168, 2013

24. Phạm Xuân Núi, Trần Thị Văn Thi, Nghiên cứu tổng hợp màng nanocomposite chitosan/montmorillonite ứng dụng để hấp phụ thuốc nhuộm remazol deep black., Tạp chí hoá học, 51, 6ABC, 683-689, 2013

25. Nguyễn Nho Dũng, Lê Đình Sinh, Phạm Xuân Núi, Trần Thị Văn Thi, Tổng hợp và đặc trưng vật liệu chứa phức Mn(II)-base schiff, Tạp chí hoá học, 51, 6ABC, 689-695, 2013

26. Phạm Xuân Núi, Phạm Sơn Tùng, Ngô Văn Thuần, Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Thị Cúc, Sử dụng dung môi thân thiện với môi trường để thu hồi Pt từ chất xúc tác thải trong phân xưởng reforming của nhà máy lọc dầu, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2, 3, 143-150, 2013

27. Đoàn Văn Huấn, Phạm Xuân Núi, Lương Văn Sơn, Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác Pt-CuO/gama-Al2O3 từ chất xúc tác thải bỏ trong phân xưởng reforming của nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 4, 20, 12-17, 2013

28. Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Núi, Lò Văn Thu, Tổng hợp nano bạc phân tán trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15 sử dụng cho quá trình khử 4-nitrophenol trong nước thải, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2, 3, 162-168, 2013

29. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Văn Kim, Thân Thị Mỹ Hương, Điều chế bio-diesel bằng phản ứng trao đổi este từ dầu Jatropha trên xúc tác dị thể KI/gama-Al2O3, Tạp chí hoá học, 50, 4A, 351-354, 2012

30. Phạm Xuân Núi, Phạm Đình Khải, Nguyễn Thị Ngọc Đĩnh, Nghiên cứu thu hồi Co, Mo và Al2O3 từ chất xúc tác thải CoMo/Al2O3 của phân xưởng hydrotreating trong nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 1, 1, 170-175, 2012

31. Phạm Xuân Núi, Lê Thị Phương Thảo, Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Thị Hạnh, Nghiên cứu điều chế montmorillonite biến tính và dầu đậu nành epoxy hóa là nguyên liệu đầu để tổng hợp vật liệu nanocomposite phân hủy sinh học, Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 3, 13, 14-17, 2012

32. Phạm Xuân Núi, Phạm Sơn Tùng, Trần Thị Ánh, Nghiên cứu thu hồi (Pt) từ xúc tác thải bỏ của phân xưởng reforming trong nhà máy lọc dầu, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 1, 1, 162-169, 2012

33. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Quang Hải, Lê Thị Vân, Nghiên cứu quy trình tổng hợp biodiesel chiết tách từ cám gạo trên xúc tác super axit rắn, Tạp chí hoá học, 49, 5AB, 420-426, 2011

34. Phạm Xuân Núi, Lê Đình Lý, Sử dụng copolime khối Pluronic trong quá trình tổng hợp Me-SBA-16 (Me: Al, Fe) và đánh giá khả năng ứng dụng trong việc xử lý chất thải hữu cơ công nghiệp, Tạp chí hoá học, 49, 3, 315-320, 2011

35. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Thanh Bình, Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình Al-MCM-41 từ nguồn cao lanh Việt Nam, Tạp chí hoá học, 49, 5AB, 755 - 761, 2011

36. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Văn Thủy, Nghiên cứu sử dụng vỏ trấu biến tính để xử lý nước thải nhiễm dầu, Tạp chí hóa học, 49, 5AB, 762 - 768, 2011

37. Phạm Xuân Núi, Lê Minh Thắng, Phạm Trung Kiên, Nghiên cứu xử lý cacbon monoxit (CO) trong khí thải xe máy bằng các hệ xúc tác oxit kim loại, Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 3, 7, 16-22, 2011

38. Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ᵞ-Al2O3 mao quản trung bình sử dụng 1-dodecylamin – triển vọng áp dụng trong xúc tác và hấp phụ, Tạp chí hoá học, 48, 4A, 423-428, 2010

39. Phạm Xuân Núi, Đoàn Văn Huấn, Phạm Duy Nam, Tổng hợp, đặc trưng và khảo sát hoạt tính xúc tác CuO/meso-Al2O3 trong phản ứng chuyển hóa ancol benzylic thành benzandehit, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 28, 48-53, 2009

40. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Thị Bình, Ngô Hà Sơn, Tổng quan về nhiên liệu diesel có phối trộn ethanol, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 28, 53-59, 2009

41. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Trung Kiên, Tiêu chuẩn môi trường và phương pháp xử lý nước lẫn dầu trong nước thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 28, 43-48, 2009

42. Phạm Xuân Núi, Hoàng Đình Hà, Sử dụng copolime pluronic (F127) trong quá trình tổng hợp Pt-WO3/meso-ZrO2-Al2O3 ứng dụng cho phản ứng isome hóa phân đoạn naphta nhẹ n-C5/C6, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 28, 37-43, 2009

43. Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của nhôm oxit cấu trúc nano bằng phương pháp sol-gel, Tạp chí hoá học, 46, 3, 332-338, 2008

44. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Nông Hồng Nhạn, Tổng hợp và đặc trưng của xúc tác SO42-/Al2O3-ZrO2 cấu trúc mao quản trung bình, Tạp chí Hóa học, 46, 3, 314-319, 2008

45. Phạm Xuân Núi, Ngô Thị Thuận, Tiềm năng ứng dụng của màng zeolit trong quá trình phân tách các isoparafin nhằm đáp ứng yêu cầu mới về xăng chất lượng cao thân thiện với môi trường, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 22, 6-12, 2008

46. Phạm Xuân Núi, Đánh giá tính kỹ thuật của màng zeolit dựa vào quá trình hidroisome hóa n-heptan, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 19, 103-108, 2007

47. Phạm Xuân Núi, Ngô Thị Thuận, Quá trình hidroisome hóa n-parafin C6-C7: xét về cơ chế phản ứng và khả năng ứng dụng trong công nghiệp, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (Chuyên đề Dầu khí), 20, 87 – 94, 2007

48. Phạm Xuân Núi, Ngô Thị Thuận, Một số hướng nghiên cứu xúc tác cho quá trình isome hóa n-parafin nhằm đáp ứng các yêu cầu mới về nhiên liệu xăng sạch, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (Chuyên đề Dầu khí), 20, 99-105, 2007

49. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Xúc tác Pt/WO3-ZrO2 trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15 trong phản ứng isome hoá n-heptan, Tạp chí hoá học, 45, 1, 77-82, 2007

50. Phạm Xuân Núi, Ngô Thị Thuận, Quá trình isome hoá n-paraffin C6-C7 trên cơ sở xúc tác ZrO2-SO42- nhằm nâng cao giá trị sử dụng condensat dầu mỏ Việt Nam., Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 13, 13-15, 2006

51. Phạm Xuân Núi, Ngô Thị Thuận, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp zirconi sunfat hoá có chứa nhôm, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, XX, 3, 201-207, 2006

52. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu phản ứng đồng phân hoá n-heptan trên xúc tác MoO3/ZrO2-SO42-+ gama-Al2O3, Tạp chí hoá học, 44, 3, 356 – 36, 2006

53. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Nâng cao hoạt tính xúc tác và độ bền của ziconi sunfat có chứa nhôm, Tạp chí hoá học, 44, 5, 626 – 631, 2006

54. Phạm Xuân Núi, Ngô Thị Thuận, Tổng hợp, đặc trưng của vật liệu ZrO2-SO42-/MCM-41 và hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng chuyển hóa n-hexan., Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 9, 68-72, 2005

55. Phạm Xuận Núi, Nghiên cứu phản ứng isome hóa n-C6 trên xúc tác H-ZSM-5 biến tính, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 5, 4 – 6, 2004

56. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Nguyễn Thu Hằng, Nghiên cứu hoạt tính của hệ xúc tác Ni/ZrO2-SO42- trong phản ứng đồng phân hoá n-hexan, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, XX, 1, 32-37, 2004

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nui Xuan Pham, Tung Son Pham, Dieu Minh Ngo, Titanium pillared montmorillonite: Preparation, characterization, catalytic activity in oxidative desulfurization of dibenzothiophene, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Halong City, Vietnam, , 0

2. Van Son Luong, Xuan Nui Pham, Tuyet Nhung Pham, Thuy Nga Tran Thi, Van Thi Tran Thi, Preparation and characterization of Fe3O4/SiO2 core-shell nanoparticles as drug carriers, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Halong City, Vietnam, , 0

3. Pham Xuan Nui, Tran Thi Van Thi, Growth and characterization of micro and nanostructure of MoO3 catalysts by organic additives, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 2-6 November, 2014 - Halong City, Vietnam, , 0

4. Pham Xuan Nui, Tran Gia Khanh, Tran Thi Van Thi, Preparation and characterization of bio-nanocomposite films base on chitosan and montmorillonite from Vietnam, The 4th International Workshop on Nanotechnology and Application, , 2013

5. Pham Xuan Nui, Study and Synthesis of catalysts for treatment of carbon monoxide (CO) in exhaust gases, Advances in environmental engineering for natural resources mining, The 1st International Conference, , 2011

6. Ngo Thi Thuan, Pham Xuan Nui, Study on synthesis and property characterization of several solid superacids using as catalysts for n-paraffin C7 isomerization, Reviews of Vietnamese contributions to Vietnamese-German Workshop on “Catalytic and Chemical Technology for Sustainable Development, , 2011

7. Pham Xuan Nui, Pham Trung Kien, Emission standard and treatment method of emissions gases in Dung Quat refinery, Processding of Workshop on Mining environmental problems and protection, , 2009

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Quốc Hùng, Cấn Đình Hùng, Nguyễn Tường Lâm, Tổng hợp xúc tác Pt/Montmorillonit chống bởi zirconia sulfat hóa cho quá trình isome hóa phân đoạn naphta nhẹ n-C5/C6 nhằm tăng trị số octan trong xăng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN quốc tế “Dầu khí Việt Nam 2010: Tăng tốc phát triển, 196-207, 2010

2. Phạm Xuân Núi, Nguyễn Mạnh Tuyên, Dương Viết Cường, Tổng hợp vật liệu mesopor aluminosilicat từ zeolit ZSM-5 thương phẩm và đánh giá hoạt tính xúc tác trong quá trình cracking phân đoạn của dầu thực vật, Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ IV, 564-569, 2009

3. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu vật liệu phát quang trên nền ᵞ-Al2O3 cấu trúc nano tổng hợp bằng phương pháp sol-gel, Hội nghị vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, 247-250, 2009

4. Phạm Xuân Núi, Đoàn Văn Huấn, Dương Viết Cường, Sản xuất biodiesel bằng phản ứng este hóa axit palmitic trên xúc tác superaxit rắn, Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ IV,, 524-529, 2009

5. Ngô Thị Thuận, Chu Ngọc Châu, Phạm Xuân Núi, Xúc tác axit và siêu axit, Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ IV, 35-41, 2007

6. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Tổng hợp và đặc trưng tính chất một số superaxit rắn trong phản ứng isome hóa n-parafin C7, Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ IV, 333-340, 2007

7. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu đặc trưng và tính chất của xúc tác oxide zirconi sulfat hóa chứa Pt kim loại, Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ IV, 341-348, 2007

8. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Hoa Hữu Thu, Nghiên cứu đặc trưng của xúc tác MoO3/ZrO2-SO42- trong phản ứng isome hoá n-heptan., Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hoá hữu cơ, 514-518, 2005

9. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu đặc trưng của hệ xúc tác molipden oxit trên ZrO2-SO42- bằng phương pháp XRD, TPR và BET, Hội nghị khoa học toàn quốc các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực hoá lí và hoá lí thuyết, 222-226, 2005

10. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu phản ứng thơm hoá n-hexan trên xúc tác ZSM-5 biến tính., Hội nghị khoa học toàn quốc các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực hoá lí và hoá lí thuyết, 43-48, 2003