Bùi Thị Lệ Thuỷ
PGS.TSBùi Thị Lệ Thuỷ
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Bùi Thị Lệ Thuỷ
Đơn vị Bộ môn Lọc - Hóa dầu
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1971
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437520219
Số điện thoại nhà riêng 02437558984
Số điện thoại di động 0977476139
Email thuykhai2001@googlemail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)
P808, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Thi Le Thuy Bui, Wolfgang Korth, Stephan Aschauer, Alkylation of isobutane with 2-butene using ionic liquids as catalyst, Green Chemistry, 0

2. Thi Le Thuy Bui, Wolfgang Korth and Andreas Jess, Influence of acidity of modified chloroaluminate based ionic liquid catalysts on alkylation of iso-butene with butene-2, Catalysis Communications, 0

3. Bui Thi Le Thuy, Nguyen Van Luc, Uong Thi Ngoc Ha, Using ionic liquid catalysts for conversion of waste polyethylene terephtalate and soybean oil to polyester polyol., Journal of applied polymer Science, 0

4. Thuy Thi Le Bui, Do Dinh Nguyen, Ha Thi Ngoc Uong, Synthesis, characterization and application of some non-chloride ionic liquids as green solvents for deep desulfurization of diesel oil, Fuel, 0

5. Thuy Thi Le Bui,Ngoc Ha T Uong, Son V Ho, Binh T Nguyen, Synthesis and characterization of some ionic liquids, impregnation them on polymer membrane for separation of carbon, Chemical and Biochemical Eng. Q. Journal, 0

6. Bui Thi Le Thuy, Nguyen Anh Dung, Ho Van Son, Uong Thi Ngoc Ha, Using ionic liquid impregnated solis carriers for sorption of platinum form chloride solution, Green Processing and Synthesis, 0

7. T. T. L. Bui, H. T. N. Uong, L. V. Nguyen, and N. C. Pham, Synthesis and characterization of some ionic liquids, impregnation them on polymer membrane for separation of carbon dioxide from its mixture with methane., Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 32 (1) 41–53 (2018)., 0

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Bui, Thi Le Thuy; Korth, Wolfgang; Jess, Alkylierung von Isobutan mit 2-Buten mittels modifizierter hochacider ionischer Flüssigkeiten, Chemie Ingenieur Technik, 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Ngô Thị Thuận, Bùi Thị Lệ Thủy, Nghiên cứu quá trình sunfo hóa dầu thầu dầu, Tạp chí Hóa học và Công nghiệp Hóa chất, 1999, 0

2. Ngô Duy Cường, Trần Kim Liên, Bùi Thị Lệ Thủy, Phan Văn Ninh, Chế tạo vật liệu polyme composit từ polyetylen tái chế. II. Hoạt hóa etylen tái chế bằng anhydrite maleic làm chất trợ tương hợp, Tạp chí khoa học, 2006, 0

3. Bùi Thị Lệ Thủy, Tìm hiểu khả năng xúc tác của chất lỏng ion cho phản ứng đồng phân hóa n-parafin, Tạp chí Khoa học Mỏ-Địa Chất, 2009, 0

4. Phan văn Ninh, Bùi Thị Lệ Thủy, Ankyl hóa isobutan bằng buten-2 dùng xúc tác là chất lỏng ion [OMIM]Br/AlCl3, Tạp chí Hóa học, 2010, 0

5. Bùi Thị Lệ Thủy, Phan Văn Ninh, Nghiên cứu phản ứng đồng phân hóa n-parafin nhẹ sử dụng chất lỏng ion đi từ pyridin làm chất xúc tác, Tạp chí Hóa học, 2010, 0

6. Bùi Thị Lệ Thủy, Nghiên cứu sử dụng chất lỏng ion làm chất xúc tác cho phản ứng este hóa ancol etylic bằng axit axetic, Tạp chí Dầu Khí, 2011, 0

7. Bùi Thị Lệ Thủy, Nghiên cứu sử dụng chất lỏng ion làm chất xúc tác cho phản ứng đề hydrate hóa etanol thành dietyl ete, Tạp chí Hóa học, 2011, 0

8. Bùi Thị Lệ Thủy, Evaluation of acidity of some aluminium chloride based ionic liquids by FT-IR and NMR spectra, Vietnam Journal of Chemistry, 2011, 0

9. Bùi Thị Lệ Thủy, Wolfgang Korth, Influence of the reaction parameters on alkylation with [Et3NH]Cl/AlCl3 catalysts ionic liquid, Vietnam Journal of Chemistry, 2011, 0

10. Bùi Thị Lệ Thủy, Nghiên cứu tổng hợp siêu axit zirconi sunfat hóa làm chất xúc tác cho phản ứng đề hydrat hóa etanol thành dietyl ete, Tạp chí Dầu Khí, 2011, 0

11. Bùi Thị Lệ Thủy, Synthesis of some dibenzothiophene-deriving sulfur compounds, Petrovietnam Jounal, 2012, 0

12. Bùi Thị Lệ Thủy, Nghiên cứu khả năng sử dụng chất lỏng ion để tách lưu huỳnh trong dầu diesel, Tạp chí Hóa học, 2012, 0

13. Bùi Thị Lệ Thủy, Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại đồng sử dụng tro của vỏ khoai tây, Tạp chí Hóa học, 2012, 0

14. Bùi Thị Lệ Thủy, Tổng hợp một số chất lỏng ion dạng bisunphat ứng dụng để tách lưu huỳnh trong dầu diesel, Tạp chí Hóa học, 2012, 0

15. Bùi Thị Lệ Thủy, Nghiên cứu loại sâu các hợp chất chứa lưu huỳnh trong dầu diesel bằng phương pháp chiết với chất lỏng ion kết hợp với chất oxi hóa, Tạp chí Hóa học, 2012, 0

16. Bùi Thị Lệ Thủy, Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại chì trong dung dịch nước bằng tro trấu, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ, 2013, 0

17. Bùi Thị Lệ Thủy, Ảnh hưởng của một số thông số đến quá trình tổng hợp các chất lỏng ion butyl metyl imidazol tetrfloborat và butyl metyl imidazol axetat, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ, 2013, 0

18. Bùi Thị Lệ Thủy, Nghiên cứu phản ứng đồng phân hóa n-parafin nhẹ sử dụng chất lỏng ion dạng trietyl amin hydroclorua làm chất xúc tác, Tạp chí Hóa học, 2013, 0

19. Bùi Thị Lệ Thủy, Influence of some factors on deep desulfurization extraction capacity of ionic liquids, Vietnam Journal of Chemistry, 2013, 0

20. Bùi Thị Lệ Thủy, Nguyễn Thanh Bình, Hồ Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Văn Sơn, Khả năng ứng dụng màng tẩm chất lỏng ion để tách CO2 ra khỏi khí tự nhiên, Tạp chí Dầu Khí/Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, 2013, 0

21. Bùi Thị Lệ Thủy, Nghiên cứu sử dụng màng tẩm chất lỏng ion để tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp với khí metan, Tạp chí Dầu Khí/Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, 2013, 0

22. Bùi Thị Lệ Thủy, Nghiên cứu quá trình mang chất lỏng ion lên màng polyme định hướng cho quá trình tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp với khí hydrocacbon, Tạp chí Dầu Khí/Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, 2013, 0

23. Bùi Thị Lệ Thủy, Vũ Thị Minh Hồng, Sử dụng butyl methyl imidazol hydroxit làm dung môi và xúc tác cho quá trình glycol phân poly etylen terephtalat thải, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ, 2015, 0

24. Bui Thi Le Thuy, Uong Thi Ngoc Ha, Nghiên cứu chuyển hóa nhựa poly etylen terephtalate thải thành nhựa alkyd., Tạp chí Hóa học, 0

25. Bùi Thị Lệ THủy, Glycol phân polyetylen terephtalat sử dụng chất lỏng ion làm dung môi và xúc tác. II. Glycol phân chai nhựa lavie thải, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 5(3), 108-113 (2016), 0

26. Bùi Thị Lệ THủy, Vũ Thị Minh Hồng, Glycol phân polyetylen terephtalat sử dụng chất lỏng ion làm dung môi và xúc tác. I. Glycol phân nhựa loại của nhà máy xơ sợi Đình Vũ, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 0

27. Bùi Thị Lệ Thủy, Uông Thị Ngọc Hà, Hoàng Thị Kim Dung, Nguyễn Tất Kính, Nguyễn Khắc Duy, Tổng hợp chất lỏng ion dạng amoni và pyridini và sử dụng cho quá trình thu hồi Pt trong xúc tác thải của nhà máy lọc dầu, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. , Study of the sulfonation of castor oil, Proceeding of 2nd Vietnam national congress on Chemistry “Chemistry for development” 7,8,9 December 1993, Hanoi, , 0

2. Phan Van Ninh, Phan Tu Bang, Tran Ngoc Doanh, Tran Ngoc Quỳnh, Bui Tien Dung, Bui Thi Le Thuy, Hard-board binder based on phenol, hexamine and cashew nut shell liquid, 10th Asian Chemical Congress, 8th Eurasia Conference on chemical Sciences EuAsC2S-, , 0

3. Ta Thien Toan, Bui Le Thuy, Using some inhibitors in alkyd primer pain coat, 10th Asian Chemical Congress, 8th Eurasia Conference on chemical Sciences EuAsC2S-8, October 21-24, , 0

4. Bùi Thị Lệ Thủy, Wolfgang Korth, Jess Andreas, Alkylation of isobutane with butene-2 using modified aluminium chloride based ionic liquids as catalysts, Conference of Green solvents for processes Friedrichshafen/Germany, 2006, , 0

5. Thi Le Thuy Bui, W.Korth, A. Jess, Alkylation of Iso-butane with 2-Butene Using Highly Acidic Ionic Liquids, DGMK/SCI - Conference/Hamburg, Germany, , 0

6. Bui Thi Le Thuy, Nguyen Anh Dung, Ho Van Son, Lam Quang Hai, Synthesis and use of some ionic liquids for some reactions and processes, Procedings of scientific conference on Oil Refinery and Petroleum Engineering, Hanoi university of Mining and Geology, 2014, , 0

7. Thuy Thi Le Bui, Nguyen Anh Dung, Son Van Ho, Uông Thị Ngọc Hà, Using ionic liquid catalysts for conversion of waste polyethylene terephtalate and soybean oil to polyester polyol, The 2nd International Symposium on Catalysis Science and Technology, 2015, , 0

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Ngô Thị Thuận, Bùi Thị Lệ Thủy, Tổ hợp ức chế ăn mòn kim loại trên cơ sở amin và hợp chất chứa nitơ, Hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 3, T. 2, 633-636, , 0

2. Bùi Thị Lệ Thủy, Bùi Tiến Dũng, Dầu béo trong vật liệu bôi trơn. Trao đổi este giữa dầu dừa và dầu hạt cao su, Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ nhất. Tuyển tập các công trình hội nghị Khoa học và Công nghệ hữu cơ, , 0