Nguyễn Đình Độ
GVC. TSNguyễn Đình Độ
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Đình Độ
Đơn vị Bộ môn Hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84-24) 3838 9633
Số điện thoại nhà riêng +842223857559
Số điện thoại di động 0915 508 639
Địa chỉ Email nguyendinhdo@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Thuy Thi Le Bui, Do Dinh Nguyen, Son Van Ho, Binh Thanh Nguyen, Ha Thi Ngoc Uong, Synthesis, characterization and application of some non-halogen ionic liquids as green solvents for deep desulfurization of diesel oil, Fuel, 191, 191, 54–61, 2017

2. O. V. Kovalchukova, Nguyen Dinh Do, A. I. Stash, S. B. Strashnova, and B. E. Zaitsev, Crystal and Molecular Structures of Selected Oxidative Nitration Products of Aminopyrazine and 2-Amino-3-Hydroxypyridine, Crystallography Reports, 59, 1, 65-70, 2014

3. Nguyen Dinh Do, Olga Kovalchukova, Adam Stash and Svetlana Strashnova, Catena -Poly[ammonium [aquabis(μ-2,3,5,6-tetraoxo-4-nitropyridin-4-ido)argentate(I)], Acta Crystallographica Section E, E69, E69, m602-m603, 2013

4. Nguyen Dinh Do, Olga Kovalchukova, Adam Stash and Svetlana Strashnova, Hexaaquabis[3,5-bis(hydroxyimino)-1-methyl-2,4,6-trioxo-cyclohexanido-k2,N3,O4]bariumtetrahydrat, Acta Crystallographica Section E, E69, E69, m477-m478, 2013

5. О. В. Ковальчукова, A. И. Сташ, Динь До Нгуен, С. Б. Страшнова, В. К. Бельский, 2,3,5,6-ТЕТРАОКСО-4-НИТРОПИРИДИНАТЫ ГЕКСААКВАКОБАЛЬТА(II) И КАДМИЯ(II): СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА [М(H2O)6](C5HN2O6)2 ⋅ 2H2O (M = Co, Cd), КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ, 39, 3, 136-140, 2013

6. О. В. Ковальчукова, Нгуен Динь До, А. И. Сташ*, С. Б. Страшнова, Б. Е. Зайцев, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО НИТРОВАНИЯ АМИНОПИРАЗИНА И 2-АМИНО-3-ГИДРОКСИПИРИДИНА, КРИСТАЛЛОГРАФИЯ, 58, 6, 822-827, 2013

7. Olga Kovalchukova, Nguyen Dinh Do, Adam Stash, Vitaly Bel’sky, Paul Strashnov, Andrew Alafinov, Oleg Volyansky, Svetlana Strashnova, Konstantin Kobrakov, Crystal and Molecular Structure, and Spectral Characteristics of Sodium 3,5-Bis(Hydroxyimino)-1-Methyl-2,4,6- Trioxocyclohexanide, Crystal Structure Theory and Applications, 1, 1, 46-51, 2012