Nguyễn Đình Độ
GVC.TSNguyễn Đình Độ
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Đình Độ
Đơn vị Bộ môn Hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84-24) 3838 9633
Số điện thoại nhà riêng +842223857559
Số điện thoại di động 0915 508 639
Email nguyendinhdo@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Thuy Thi Le Bui, Do Dinh Nguyen, Son Van Ho, Binh Thanh Nguyen, Ha Thi Ngoc Uong, Synthesis, characterization and application of some non-halogen ionic liquids as green solvents for deep desulfurization of diesel oil, Fuel, 191, 191, 54–61, 2017

2. O. V. Kovalchukova, Nguyen Dinh Do, A. I. Stash, S. B. Strashnova, and B. E. Zaitsev, Crystal and Molecular Structures of Selected Oxidative Nitration Products of Aminopyrazine and 2-Amino-3-Hydroxypyridine, Crystallography Reports, 59, 1, 65-70, 2014

3. Nguyen Dinh Do, Olga Kovalchukova, Adam Stash and Svetlana Strashnova, Catena -Poly[ammonium [aquabis(μ-2,3,5,6-tetraoxo-4-nitropyridin-4-ido)argentate(I)], Acta Crystallographica Section E, E69, E69, m602-m603, 2013

4. Nguyen Dinh Do, Olga Kovalchukova, Adam Stash and Svetlana Strashnova, Hexaaquabis[3,5-bis(hydroxyimino)-1-methyl-2,4,6-trioxo-cyclohexanido-k2,N3,O4]bariumtetrahydrat, Acta Crystallographica Section E, E69, E69, m477-m478, 2013

5. О. В. Ковальчукова, A. И. Сташ, Динь До Нгуен, С. Б. Страшнова, В. К. Бельский, 2,3,5,6-ТЕТРАОКСО-4-НИТРОПИРИДИНАТЫ ГЕКСААКВАКОБАЛЬТА(II) И КАДМИЯ(II): СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА [М(H2O)6](C5HN2O6)2 ⋅ 2H2O (M = Co, Cd), КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ, 39, 3, 136-140, 2013

6. О. В. Ковальчукова, Нгуен Динь До, А. И. Сташ*, С. Б. Страшнова, Б. Е. Зайцев, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО НИТРОВАНИЯ АМИНОПИРАЗИНА И 2-АМИНО-3-ГИДРОКСИПИРИДИНА, КРИСТАЛЛОГРАФИЯ, 58, 6, 822-827, 2013

7. Olga Kovalchukova, Nguyen Dinh Do, Adam Stash, Vitaly Bel’sky, Paul Strashnov, Andrew Alafinov, Oleg Volyansky, Svetlana Strashnova, Konstantin Kobrakov, Crystal and Molecular Structure, and Spectral Characteristics of Sodium 3,5-Bis(Hydroxyimino)-1-Methyl-2,4,6- Trioxocyclohexanide, Crystal Structure Theory and Applications, 1, 1, 46-51, 2012

Bài báo tạp chí Scopus

1. Нгуен Динь До, Нгуен Тху Ха, Ковальчукова Ольга Владимировна, СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 2-АМИНО-3-ГИДРОКСИПИРИДИНА, Естественные и математические науки: теория и практика, 05, 2-3, 50-58, 2019

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Vĩnh Quý, Lê Đức Liêm, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Thị Nga, Phương pháp biến đổi Laplace trong các tính toán động học phản ứng đồng phân hóa etyl isoxyanit, Tạp chí Hoá học, 48, 02, 176-180, 2010

2. Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Văn, Phương pháp biến đổi Laplace trong các tính toán động học phản ứng đồng phân hóa xiclopropan, Tạp chí Hoá học, 48, 01, 14-17, 2010

3. Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ, Phép thử lý thuyết tốc độ phản ứng đơn phân tử trong phản ứng nhiệt, Tạp chí Hoá học, 47, 03, 308-312, 2009

4. Tran Vinh Quy, Nguyen Dinh Do, Laplace transformation approach, saddle point approximation method for calculation of number and density of vibrational states, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 53, 05, 81-88, 2008

5. Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ, Phương pháp biến đổi Laplace, phép gần đúng điểm yên ngựa độ chính xác cao ứng dụng cho việc tính mật độ trạng thái dao động của các phân tử trong động học phản ứng đơn phân tử. II. Tính hằng số tốc độ của phản ứng đồng phân hoá 1,1-đicloxiclopropan, Tạp chí Hoá học, 46, 02, 165-168, 2008

6. Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ, Động học phản ứng đồng phân hoá metylxiclopropan theo quan điểm lý thuyết cơ học thống kê, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 01, 50-55, 2004

7. Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ, Động học phản ứng đồng phân hoá isoetylcyanit theo quan điểm lý thuyết cơ học thống kê, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 04, 48-54, 2004

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Нгуен Динь До, О. В. Ковальчукова, В. С.Сергиенко, Нгуен Тху Ха, Ву Зуи Тхинь, КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 2,3,5,6-ТЕТРАОКСО-4-НИТРОПИРИДИНАТ АНИОНА С МЕТАЛЛАМИ, ХХ Молодежная школа конференция по органической химии, 130, 2017

2. Нгуен Динь До, Ковальчукова О. В., Сергиенко В. С., Конг Тиен Зунг, Комплексные соединения 2,3,5,6-тетраоксо-4-нитропиридинат аниона с металлами, Всероссийская научная конференция, 133, 2014

3. Nguen Dinh Do, Olga Kovalchukova, Svetlana Strashnova, Paul Strashnov, Some s- and d-metal complexes with 2,4-bis(hydroxyimino)-6-methylcyclohexane-1,3,5-trionate anion, International Conference on Chemistry, 12, 2013

4. Нгуен Динь До, Кристалическая и молекулярная продукта нитрозирования метилфлороглюцина, Химия и Технология полимерных и композиционных материалов, 223, 2012

5. Оlga V. Kovalchukova, Nguyen Dinh Do, Adam I. Stash, Svetlana V. Strashnova, Products of transformation of hydroxy-derivatives of N-heterocyclic compounds under conditions of oxidation and nitration, Proceedings of the 15th Seminar on New trends in research of energetic materials, , 2012

6. Ковальчукова Ольга Владимировна, Нгуен Динь До, Страшнова Свелана Болеславна, Физико-химическое изучение процессов взаимодействия переходных металлов с 2,3-бис(гидроксиимино)-6-метилциклогексан-1,3,5-трианионатом натрия, Инновации в науке, 60-70, 2012

7. Страшнова С.Б., Нгуен Динь До, Сташ А.И., Ковальчукова О.В., Кристалическая и молекулярная структура комплексных соединений метеллов с 2,3,5,6-тетраоксо-4-нитропиридином, ХХV Международная чугаевская конференция по координационной химии, , 2011

8. Страшнова С. Б., Нгуен Динь До, Сташ А. И., Ковальчукова О. В., Синтез, таутомерные и ионные равновесия и процессы комплексообразования продуктов нитрозирования метилфлороглюцина, XXIII симпозиум Современная химическая физика, 127, 2011

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ, Các phương pháp tính số của lý thuyết cơ học thống kê cho động học phản ứng đơn phân tử, Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hoá lý và hoá lý thuyết, 268-277, 2005