Phạm Thị Trang
TSPhạm Thị Trang
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Trang
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438389932
Số điện thoại di động 0983375828
Địa chỉ Email trang.phamthi78@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)