Nguyễn Khắc Anh Vũ
GVC.ThSNguyễn Khắc Anh Vũ
Họ và tên Nguyễn Khắc Anh Vũ
Đơn vị Bộ môn Giáo dục thể chất
Năm sinh 1959
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438384974
Số điện thoại di động 0913588654
Địa chỉ Email nguyenkhacanhvu@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện