Lý Kế Cường
GVC.ThSLý Kế Cường
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lý Kế Cường
Đơn vị Bộ môn Giáo dục thể chất
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1959
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0248384974
Số điện thoại di động 0904191703
Email lykecuong@humg.edu.vn