Văn phòng: Phòng 307, tầng 3 - Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3838.6437 và 024.3752.0834

Fax: +842 43 7520834

Email: khoahoccongnghe@humg.edu.vn

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ trong Trường, hợp tác trong nước và quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ

Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có 3 bộ phận chuyên môn: Bộ phận Xây dựng kế hoạch; Bộ phận Quản lý các chương trình, đề tài khoa học, công nghệ; Bộ phận Hợp tác quốc tế. Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận chuyên môn như sau:

a) Bộ phận Xây dựng kế hoạch

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
 • Xây dựng các chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác trong nước và quốc tế;
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học của Trường; hỗ trợ các khoa và bộ môn tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành.
 • Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ.
 • Định hướng và kiểm tra công tác an toàn và bảo hộ lao động trong Trường.
 • Lập phương án, kế hoạch hợp tác quốc tế, phân bổ, quản lý kinh phí về nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ.
 • Xây dựng kế hoạch hợp tác khoa học với các cơ sở trong và ngoài nước, tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế; tư vấn và tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo.

b) Bộ phận Quản lý các chương trình, đề tài khoa học, công nghệ

 • Quản lý và tổ chức quảng bá thành tựu khoa học và công nghệ; hỗ trợ các nhà khoa học đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và tiếp thị sản phẩm khoa học và công nghệ.
 • Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.
 • Xét duyệt các đề tài, chương trình dự án khoa học, công nghệ thuộc thẩm quyền của Trường.
 • Quản lý các hoạt động khoa học,công nghệ, hướng dẫn các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện; giám sát tiến độ thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ hồ sơ các đề tài, dự án, các hợp đồng khoa học và công nghệ đã được ký kết.
 • Chuyển báo cáo các kết quả nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về Trung tâm Thông tin Thư viện.
 • Tổ chức thi Olympic và nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 • Xác nhận khối lượng công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.

c) Bộ phận Hợp tác quốc tế

 • Trực tiếp đàm phán và trình Hiệu trưởng ký kết các văn bản hợp tác.
 • Tổ chức tìm kiếm, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, đón tiếp và làm việc với khách quốc tế đảm bảo an ninh chính trị theo quy định của pháp luật.
 • Làm thủ tục và quản lý đoàn ra, đoàn vào kịp thời và theo đúng quy định của pháp luật.
 • Quản lý lưu học sinh nước ngoài và các công tác liên quan đến khách quốc tế theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài các văn bằng chứng chỉ và các tài liệu liên quan của Trường.