Văn phòng: Tầng 3, nhà C 12 tầng

Điện thoại: 024.38.386.440 - 024.37520541

Email: taivu@humg.edu.vn

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng (chủ tài khoản) và chịu trách nhiệm về công tác quản lý tài chính, kế toán của Trường theo đúng quy định quản lý tài chính của Nhà nước và Quy định nội bộ của Trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định mức chi quản lý, chi nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng tùy theo nội dung và hiệu quả công việc.
 • Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của Trường, căn cứ vào định mức các chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và các quy định nội bộ của Trường, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn cho các hoạt động: đào tạo, xây dựng cơ bản, nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu khác trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Quản lý nguồn kinh phí của Trường theo nguyên tắc minh bạch, đúng quy định của Nhà nước và các quy định nội bộ của Trường.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản.
 • Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị lập kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, thu đủ và kịp thời các khoản thu học phí, lệ phí của sinh viên và học viên; các khoản thu nộp của các bộ phận có hoạt động thu (nếu được Trường ủy quyền).
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các quy định về lao động, tiền lương, tiền công, học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách tài chính đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người học của Trường.
 • Phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị và các đơn vị liên quan nghiệm thu tài sản mới, quản lý tài sản theo quy định, thanh lý tài sản hết khấu hao, hư hỏng không sử dụng được hoặc không có nhu cầu sử dụng.
 • Tư vấn các vấn đề tài chính cho các chương trình, hợp đồng đào tạo, dự án và đề án với các đơn vị trong và ngoài nước.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức, quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Trường.
 • - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các loại báo cáo thống kê đối với cơ quan tài chính cấp trên; cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo đúng quy định của pháp luật.
 • - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và công khai tài chính theo quy định.
 • - Xây dựng hệ thống sổ sách và bộ máy kế toán thống nhất; bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định của Nhà nước.
 • - Thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ công tác kế toán theo các quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có thu.