Đề tài cấp Bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) năm 2016

21/09/2017

Đề tài cấp Bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) năm 2016

Số TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm

đề tài

Đơn vị thực hiện

Đơn vị chủ quản

Thời gian

thực hiện

 

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1

BĐKH.13/16-20. Nghiên cứu tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực Miền Trung phục vụ bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu BồnNghiên cứu

Trần Thanh Hải

Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

12/2016

12/2019

 

Phòng KHQT