Danh mục đề tài các Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản (Qũy Nafosted) năm 2016

21/09/2017

Danh mục đề tài các Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản (Qũy Nafosted) năm 2016

Số TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm

đề tài

Thời gian

thực hiện

 

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1

105.08-2015.14. Nghiên cứu ổn định của đường lò dọc vỉa  chống giữ bằng kết cấu chống linh hoạt hình dạng đào qua khối đá có đặc tính không đồng nhất, bất đẳng hướng cao tại các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Đỗ Ngọc Anh

2016

2017

 

2

105.09-2015.21. Nghiên cứu đặc tính và khả năng ứng dụng một số loại khoáng sét bentonite ở Việt Nam làm nguyên liệu để chế tạo vật liệu xúc tác dạng mao quản nhằm loại bỏ các hợp chất chứa lưu huỳnh trong nhiên liệu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Phạm Xuân Núi

2016

2017

 

Phòng KHQT

(Phòng KHQT)