Thông báo về việc Triển khai thực hiện Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 31

21/09/2017

Thông báo triển khai thực hiện đề tài NCKH SV trong năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch NCKH sinh viên hàng năm, ngày 11/9/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ký công văn số 559/TB-MĐC về việc Triển khai thực hiện NCKH SV lần thứ 31, trong đó thông báo chi tiết về các mốc thời gian thực hiện và các Mẫu biểu đăng ký (file đính kèm).
Hạn nộp danh sách NCKH SV của các Khoa về phòng KHQT: 9/10/2017.
Kính đề nghị các Khoa lưu ý các mốc thời gian trong quá trình thực hiện./,

KHCN

File đính kèm