Triển khai đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019

30/08/2018

Thực hiện kế hoạch NCKH hàng năm trong sinh viên, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra công văn số 386/TB-MĐC ngày 08/8/2018 về việc triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019. Sau khi có danh mục đề xuất từ các Bộ môn và các Khoa, các nhóm sinh viên có thể liên hệ với các giáo viên hướng dẫn và Bộ môn để đăng ký thực hiện và hoàn thiện phiếu đề xuất đề tài NCKH SV. Thời gian đăng ký: từ 24/8/2018-18/9/2018.

Ngày 08/8/2018, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra công văn số 386/TB-MĐC về việc triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019.

Các Bộ môn chuyên môn đề xuất các đề tài, các Khoa đã tập hợp và công bố danh mục các đề tài trên trang web của Khoa, Bộ môn chuyên môn và niêm yết tại các bảng tin của Khoa và tại trang web của Nhà trường. Các nhóm sinh viên lựa chọn đề tài phù hợp với chuyên môn và khả năng, liên hệ với các giáo viên và các Bộ môn chuyên môn để đăng ký thực hiện và hoàn thiện phiếu đề xuất đề tài NCKH SV theo danh mục đề xuất từ các Bộ môn chuyên môn(đính kèm thông báo này) hoặc qua các kênh thông tin chính thống từ Khoa và các Bộ môn chuyên môn..

Thời gian đăng ký và hoàn thiện phiếu đề xuất: từ 24/8/2018 - 18/9/2018.

Rất mong nhận được sự quan tâm và nhiệt tình tham gia của sinh viên toàn Trường.