Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam

18/05/2019

Ngày 18/5 được chọn là ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam vì gắn với một sự kiện lịch sử. Vào ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Tại Kỳ họp Quốc hội Khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua; trong đó quy định lấy ngày 18/5 hằng năm là ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ ngày 3/5 đến ngày 17/5, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam như Hội nghị Khoa học sinh viên Trường tại các tiểu ban (3/5/2019) và phiên toàn thể (17/5/2019); Tổ chức trao tặng giải thưởng Tài năng khoa học trẻ HUMG cho cán bộ và sinh viên Nhà trường.