Các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

27/02/2017

Bao gồm các ngành, chuyên ngành đào tạo và các chuyên ngành gần có thể học bổ sung kiến thức để dự thi.

Danh mục các ngành đào tạo tiến sĩ

24/02/2017

Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.