Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 tại Hà Nội và Cần Thơ

07/03/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp với một gian tư vấn tại Hà Nội (được tổ chức ngày 26/02 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) và một gian tư vấn tại Cần Thơ (được tổ chức ngày 05/3 tại Trường Đại học Cần Thơ).

Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

14/11/2016

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 với số lượng 435 học viên cao học và 25 nghiên cứu sinh (gồm cả đào tạo theo Đề án 911).

Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 - 2012

10/05/2012

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012  sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012 với số lượng 314 học viên cao học và 25 nghiên cứu sinh (gồm cả đào tạo theo Đề án 911)