Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018

20/06/2018

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 với số lượng 430 học viên cao học và 20 nghiên cứu sinh các ngành, chuyên ngành kèm theo chỉ tiêu dự kiến như sau:

Giấy triệu tập thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018

20/03/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo cho Anh (Chị) được biết, Nhà trường sẽ tổ chức phổ biến Quy chế tuyển sinh sau đại học, bồi dưỡng kiến thức, thi tuyển cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 tại Hà Nội và Cần Thơ

07/03/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp với một gian tư vấn tại Hà Nội (được tổ chức ngày 26/02 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) và một gian tư vấn tại Cần Thơ (được tổ chức ngày 05/3 tại Trường Đại học Cần Thơ).

Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

14/11/2016

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 với số lượng 435 học viên cao học và 25 nghiên cứu sinh (gồm cả đào tạo theo Đề án 911).

Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 - 2012

10/05/2012

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012  sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012 với số lượng 314 học viên cao học và 25 nghiên cứu sinh (gồm cả đào tạo theo Đề án 911)