Biểu mẫu đơn Trường Đại học Mỏ - Địa chất

05/11/2016

Biểu mẫu đơn dành cho sinh viên

Quy chế 388

05/11/2016

Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Thông tư 09/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học (Theo công văn số 09/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngày 10/3/2010)

Thông tư 4366/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Theo văn bản số 4366/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 23 tháng 7 năm 2010)

Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Số: 08/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 17 tháng 2 năm 2011)

Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (Số: 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 28 tháng 02 năm 2011)

Thông tư 43/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.