Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ