Thông tư 43/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư 31/2012/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/11/2016

Thông tư Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh