Ngành Công nghệ thông tin

14/01/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2018

KHOA:               Công nghệ thông tin

NGÀNH:            Công nghệ thông tin

Chuyên ngành:  Công nghệ phần mềm

Chuyên ngành:  Khoa học máy tính

Chuyên ngành:  Mạng máy tính

I. Kiến thức giáo dục đại cương

STT

Mã học phần

Tên học phần

Khối lượng

Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú

A(X-Y-Z)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1. Kiến thức toán và khoa học, tự nhiên

32

  

1

7010102

Đại số tuyến tính

4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

7010103

Giải tích 1

4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7010104

Giải tích 2

4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

4

7010111

Phương pháp tính

3

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5

7010120

Xác suất thống kê

3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7010202

Thí nghiệm vật lý 1

1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

7

7010204

Vật lý đại cương 1

4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

8

7010304

Hóa học đại cương phần 1 + TN

3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

9

A

Tự chọn A

6

 

 

x

x

x

 

 

 

 

2. Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

12

  

1

7020102

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

7020103

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

7020104

Pháp luật đại cương

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

4

7020201

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

5

7020301

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

3. Tiếng anh

6

 

1

7010601

Tiếng Anh 1

3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

7010602

Tiếng Anh 2

3

 

x

 

 

 

 

 

 

 

4. Giáo dục thể chất

3

 

1

7010701

Giáo dục thể chất 1

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

7010702

Giáo dục thể chất 2

1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

7010703

Giáo dục thể chất 3

1

 

 

x

 

 

 

 

 

 

5. Giáo dục quốc phòng

8

 

1

7300101

Công tác quốc phòng - an ninh

2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

2

7300102

Đường lối quân sự của Đảng

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

3

7300201

Quân sự chung và chiến thuật

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

II. 1 Cơ sở ngành

52

 

STT

Mã học phần

Tên học phần

Khối lượng

Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú

A(X-Y-Z)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

7080111

Mã nguồn mở

2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2

7080112

Nguyên lý Hệ điều hành

2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

3

7080113

Phân tích & thiết kế hệ thống + ĐA

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

4

7080116

Phát triển ứng dụng Web + BTL

4

 

 

 

 

x

 

 

 

 

5

7080122

Trí tuệ nhân tạo + BTL

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

6

7080206

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

7

7080207

Cơ sở dữ liệu

3

 

 

x

 

 

 

 

 

 

8

7080208

Cơ sở lập trình

3

 

 

x

 

 

 

 

 

 

9

7080211

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

10

7080216

Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng với C++ + BTL

2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

11

7080504

Điện toán đám mây và ứng dụng

2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

12

7080509

Khoa học dữ liệu

2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

13

7080512

Lập trình hướng đối tượng với Java

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

14

7080514

Nhập môn ngành CNTT

3

 

x

 

 

 

 

 

 

 

15

7080517

Phát triển ứng dụng IoT

2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

16

7080703

Cơ sở an ninh mạng

3

 

 

 

 

x

 

 

 

 

17

7080709

Hệ thống mạng không dây tiên tiến

3

 

 

 

 

x

 

 

 

 

18

7080712

Kiến trúc máy tính

2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

19

7080713

Kiến trúc và hạ tầng mạng IoT

2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

20

7080717

Mạng máy tính + BTL

3

 

 

x

 

 

 

 

 

 

II. 2 Chuyên ngành, thực tập và luận văn tốt nghiệp

II.2.1 Công nghệ phần mềm

40

 

STT

Mã học phần

Tên học phần

Khối lượng

Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú

A(X-Y-Z)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

7080102

Chuyên đề (định hướng doanh nghiệp phần mềm)

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2

7080104

Công nghệ phần mềm

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

3

7080106

Đồ án CNPM

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

4

7080108

Lập trình .NET 1 + BTL

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

5

7080110

Luận văn tốt nghiệp CNPM

8

 

 

 

 

 

 

 

x

 

6

7080114

Phân tích, thiết kế hướng đối tượng với UML

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

7

7080119

Thực tập tốt nghiệp CNPM

2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

8

B

Tự chọn B

9

 

 

 

 

 

x

x

 

 

9

C

Tự chọn C

9

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Tự chọn A

                   

TT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

                 

1

7010108

Logic đại cương

3

                 

2

7080121

Toán rời rạc cho CNTT

4

                 

3

7080219

Lý thuyết đồ thị cho tin học

2

                 

4

7080226

Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật)

3

                 

5

7080621

Tin học văn phòng nâng cao

2

                 

6

7080622

Tối ưu hóa thuật toán

2

                 

Tự chọn B

                   

TT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

                 

1

7080107

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm+BTL

3

                 

2

7080109

Lập trình .NET 2 + BTL

3

                 

3

7080115

Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

3

                 

4

7080123

Tương tác người máy

3

                 

5

7080508

Khai phá dữ liệu

3

                 

6

7080510

Kỹ nghệ tri thức và học máy

3

                 

Tự chọn C

                   

TT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

                 

1

7000002

Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm

2

                 

2

7000004

Kỹ năng tư duy phê phán

2

                 

3

7010603

Tiếng Anh 3

2

                 

4

7010604

Tiếng Anh 4

2

                 

5

7080101

An toàn và bảo mật thông tin

2

                 

6

7080103

Cơ sở dữ liệu nâng cao

2

                 

7

7080105

Đạo đức máy tính

2

                 

8

7080117

Quản trị dự án CNTT

2

                 

9

7080118

Thiết kế Website

2

                 

10

7080120

Tiếng Anh cho ngành CNTT

2

                 

11

7080502

An ninh và Bảo mật Internet

3

                 

12

7080505

Điện toán di động

3

                 

13

7080507

Dữ liệu lớn và ứng dụng

3

                 

14

7080516

Phân tích và thiết kế thuật toán

3

                 

15

7080518

Thị giác máy tính

2

                 

16

7080610

Marketing điện tử cơ bản

2

                 

17

7080618

Thương mại điện tử

2

                 

II.2.3

Khoa học máy tính

40

 

STT

Mã học phần

Tên học phần

Khối lượng

Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú

A(X-Y-Z)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

7080501

An ninh Cơ sở dữ liệu

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2

7080506

Đồ án KHMT

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

3

7080508

Khai phá dữ liệu

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

4

7080513

Luận văn tốt nghiệp KHMT

8

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5

7080515

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

6

7080519

Thực tập tốt nghiệp KHMT

2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

7

B

Tự chọn B

9

 

 

 

 

 

x

x

 

 

8

C

Tự chọn C

9

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Tự chọn A

                   

TT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

                 

1

7010108

Logic đại cương

3

                 

2

7080121

Toán rời rạc cho CNTT

4

                 

3

7080219

Lý thuyết đồ thị cho tin học

2

                 

4

7080226

Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật)

3

                 

5

7080621

Tin học văn phòng nâng cao

2

                 

6

7080622

Tối ưu hóa thuật toán

2

                 

Tự chọn B

                   

TT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

                 

1

7080104

Công nghệ phần mềm

2

                 

2

7080108

Lập trình .NET 1 + BTL

3

                 

3

7080503

Cơ sở dữ liệu đa phương tiện

3

                 

4

7080510

Kỹ nghệ tri thức và học máy

3

                 

5

7080511

Lập trình game trên di động

3

                 

6

7080520

Web ngữ nghĩa

3

                 

Tự chọn C

                   

TT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

                 

1

7000002

Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm

2

                 

2

7000004

Kỹ năng tư duy phê phán

2

                 

3

7080105

Đạo đức máy tính

2

                 

4

7080107

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm+BTL

3

                 

5

7080117

Quản trị dự án CNTT

2

                 

6

7080120

Tiếng Anh cho ngành CNTT

2

                 

7

7080502

An ninh và Bảo mật Internet

3

                 

8

7080505

Điện toán di động

3

                 

9

7080507

Dữ liệu lớn và ứng dụng

3

                 

10

7080516

Phân tích và thiết kế thuật toán

3

                 

11

7080518

Thị giác máy tính

2

                 

12

7080610

Marketing điện tử cơ bản

2

                 

II.2.4 Mạng máy tính

   

STT

Mã học phần

Tên học phần

Khối lượng

Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú

A(X-Y-Z)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

7080702

An ninh mạng + BTL

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2

7080707

Đồ án MMT

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

3

7080714

Lập trình mạng + BTL

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

4

7080715

Luận văn tốt nghiệp MMT

8

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5

7080720

Quản trị hệ thống + BTL

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

6

7080721

Quản trị mạng + BTL

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

7

7080723

Thực tập tốt nghiệp MMT

2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

8

B

Tự chọn B

9

 

 

 

 

 

x

x

 

 

9

C

Tự chọn C

9

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Tự chọn A

   

TT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

1

7010108

Logic đại cương

3

2

7080121

Toán rời rạc cho CNTT

4

3

7080219

Lý thuyết đồ thị cho tin học

2

4

7080226

Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật)

3

5

7080621

Tin học văn phòng nâng cao

2

6

7080622

Tối ưu hóa thuật toán

2

Tự chọn B

 

TT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

1

7080705

Cơ sở truyền tin và truyền số liệu

2

2

7080706

Công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây

2

3

7080708

Hệ điều hành mã nguồn mở

2

4

7080716

Mã nguồn mở chuyên ngành mạng +BTL    

3

5

7080718

Mạng nơ-ron nhân tạo

2

6

7080719

Mô phỏng mạng + BTL

2

7

7080722

Thiết kế mạng + BTL

2

8

7080724

Tiếng Anh chuyên ngành mạng

2

9

7080725

Truyền dữ liệu

2

Tự chọn C

 

TT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

1

7000001

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

2

7000002

Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm

2

3

7000003

Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính

2

4

7000004

Kỹ năng tư duy phê phán

2

5

7000005

Tâm lý học đại cương

2

6

7000006

Tiếng Việt thực hành

2

7

7010603

Tiếng Anh 3

2

8

7010604

Tiếng Anh 4

2

9

7080118

Thiết kế Website

2

10

7080308

Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở

2

11

7080610

Marketing điện tử cơ bản

2

12

7080621

Tin học văn phòng nâng cao

2

13

7080623

Ứng dụng tin học trong lập và quản lý dự án

2

14

7080704

Cơ sở mạng máy tính và Internet ứng dụng

2

 

File đính kèm