Tìm kiếm biểu mẫu
Từ khóa
Chuyên mục

Sáng chế "Hệ thống và Phương pháp giám sát và kiểm soát chất lượng không khí" (Bùi Xuân Nam - 2019)

18/06/2020 8:27:47 SA

Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp giám sát và kiểm soát chất lượng không khí. Hệ thống theo sáng chế bao gồm ít nhất một thiết bị đo đạc bao gồm ít nhất một cảm biến môi trường kỹ thuật để đo đạc và thu thập các thông số môi trường; máy chủ nội bộ để xử lý và phân tích các thông số môi trường đo được và đưa ra lệnh điều khiển; ít nhất một cụm điều khiển thông gió tự động bao gồm các thiết bị thông gió và thiết bị điều khiển để điều khiển sự hoạt động của các thiết bị thông gió và ít nhất một mô đun thu thập và chuyển tiếp dữ liệu được tạo cấu hình để thu nhận các thông số môi trường và thông số hoạt động của các thiết bị đo đạc và thiết bị thông gió, chuyển tiếp dữ liệu đến máy chủ nội bộ, và đồng thời chuyển tiếp lệnh điều khiển từ máy chủ nội bộ tới thiết bị điều khiển để điều khiển sự hoạt động của thiết bị thông gió. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp giám sát và kiểm soát chất lượng không khí sử dụng hệ thống theo sáng chế.

File đính kèm
Biểu mẫu khác