Tìm kiếm biểu mẫu
Từ khóa
Chuyên mục

Sáng chế "Phương pháp dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên" (Bùi Xuân Nam - 2021)

18/06/2021 4:01:12 CH

Sáng chế đề cập đến phương pháp dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên bao gồm: đưa ra các dữ liệu có tác động đến chấn động nổ mìn của các vụ nổ cần dự báo, trong đó các dữ liệu này gồm có ít nhất là tổng khối lượng thuốc nổ của bãi nổ, khối lượng thuốc nổ lớn nhất cho một lỗ mìn, khoảng cách giám sát chấn động nổ mìn, đường cản chân tầng, khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan, chỉ tiêu thuốc nổ, chiều dày lớp đất, và độ ẩm không khí; lựa chọn ít nhất là một số trong số các dữ liệu có tác động đến chấn động nổ mìn nêu trên làm tập dữ liệu đầu vào cho mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mà có đầu ra là dự báo cường độ chấn động nổ mìn; tạo ra mô hình AI có cấu trúc mạng nơ ron nhân tạo mờ thích nghi (ANFIS - Adaptive Neuro Fuzzy Inference System), được huấn luyện dựa trên các tập dữ liệu huấn luyện được lấy ra từ bộ dữ liệu thực tế thu thập từ các vụ nổ được đo đạc trong thực tế, và sử dụng giải thuật tối ưu hoá diều hâu (HHO – Harris Hawks Optimization) để đưa ra các trọng số thích hợp

File đính kèm