Hướng dẫn nghiệm thu các đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở bổ sung năm 2019

30/09/2020 2:41:13 CH

Theo Quyết định số 1929/QĐ-MĐC ngày 19/12/2019 về việc cho phép thực hiện các đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở bổ sung năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, thời hạn nghiệm thu kết quả, sản phẩm đề tài trước ngày 30/11/2020.