Hướng dẫn Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm 2020 và xây dựng định hướng hoạt động 2021-2025 của các Trung tâm nghiên cứu, Công ty Codeco

14/01/2021 9:27:34 SA

Thực hiện nhiệm vụ tổng kết hoạt động KHCN của Trường năm 2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN giai đoạn 2021-2025, Ban Giám hiệu đề nghị Giám đốc Công ty Codeco, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị thực hiện năm 2020, kế hoạch hoạt động KHCN năm 2021 và định hướng hoạt động KHCN giai đoạn 2021-2025 theo mẫu gửi kèm (Mẫu 1, phụ lục 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4) Bản báo cáo và phụ lục gửi cho phòng KHCN trước ngày 26/01/2021, file mềm gửi theo địa chỉ: khoahoccongnghe@humg.edu.vn

File đính kèm