Hướng dẫn nghiệm thu các đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2020

13/04/2021 3:32:58 CH

Theo Quyết định số 483/QĐ-MĐC ngày 16/6/2020 về việc cho phép thực hiện các đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, thời hạn nghiệm thu kết quả, sản phẩm đề tài trước ngày 31/5/2021. File đính kèm

File đính kèm