Hướng dẫn thực hiện các đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở đợt I năm 2018

21/05/2019 3:00:41 CH

Theo Quyết định số 781/QĐ-MĐC ngày 15/6/2018 về việc cho phép thực hiện các đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở đợt I năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, thời hạn nghiệm thu kết quả, sản phẩm đề tài trước ngày 31/5/2019.