Báo cáo ba công khai năm học 2022-2023

02/01/2024

Báo cáo việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục thực hiện tốt các quy định, cụ thể như sau:

Báo cáo ba công khai năm học 2021 - 2022

06/01/2023

Thực hiện báo cáo việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2021 - 2022 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

Báo cáo ba công khai năm học 2020 - 2021

01/03/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất báo cáo công khai chi tiết theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020

15/01/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất báo cáo công khai chi tiết theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

24/10/2018

Thực hiện công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019, Trường Đại học Mỏ - Địa chất báo cáo công khai chi tiết theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

30/11/2017

Thực hiện báo cáo việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2017 - 2018 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

Báo cáo Ba công khai năm học 2016 - 2017

03/03/2017

Thực hiện báo cáo việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2016 - 2017 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2015 - 2016

26/10/2016

Thực hiện báo cáo việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2015 - 2016 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

Báo cáo công khai năm học 2014-2015

26/11/2014

Thực hiện báo cáo việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2014 - 2015 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, cụ thể như sau: