Văn phòng: Phòng F107 Nhà F, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3219.1621

Fax: 024.38389633

Email: khaothi@humg.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Chức năng:

Xây dựng và vận hành các quy trình khảo thí và đảm bảo chất lượng của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác khảo thí

a) Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng quy trình kiểm tra và thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, đánh giá đồ án tốt nghiệp thuộc các hệ đào tạo của Trường… theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy trình đối với thi học phần, bảo vệ tốt nghiệp thuộc các hệ đào tạo của Trường; quản lý, kiểm tra và giám sát việc tổ chức ra đề thi, sao in đề thi; lập lịch thi và tổ chức thi đối với các học phần được quy định; chủ trì thực hiện công tác chấm thi, làm phách bài thi, báo điểm và lưu trữ, phân tích, xử lý kết quả thi; chủ trì thẩm định và bảo đảm tính chính xác của việc chấm thi.

c)Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi, đáp án thi; cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo và đánh giá chất lượng học tập của các ngành, các hệ, các bậc đào tạo.

d) Tham gia hội đồng xử lý kết quả học tập cuối mỗi học kỳ và hội đồng xét tốt nghiệp.

2.2. Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục

a) Chủ trì xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy định, quy trình và các kế hoạch cụ thể của hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường.

b) Chủ trì, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác đánh giá Trường, đánh giá chương trình đào tạo theo đúng các yêu cầu và tiêu chuẩn của hệ thống kiểm định; xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn một cách có hệ thống và đồng bộ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài; đăng ký và triển khai công tác kiểm định chất lượng với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật báo cáo tự đánh giá, đảm bảo chất lượng công tác đánh giá hàng năm.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ thông tin phản hồi kết quả giáo dục đối với các trình độ, các hệ đào tạo gồm chương trình đào tạo, học phần, giảng viên, người học, việc làm sau khi tốt nghiệp của người học…

e) Là đầu mối tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên trong Trường về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng; làm dịch vụ khảo thí, tư vấn công tác đảm bảo chất lượng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Nhiệm vụ khác:

- Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạo.