Văn phòng: Tầng 2,3 Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84.24.38389633

Fax: +84.24.38389633

Email: hoptacquocte@humg.edu.vn; ic@humg.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hợp tác Quốc tế

1. Chức năng:

a) Xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn về hợp tác và hội nhập quốc tế; tìm kiếm, thiết lập, duy trì và phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế.

b) Quản lý các công việc có yếu tố nước ngoài.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch và phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế.

a) Xúc tiến, mở rộng và duy trì các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường với các đối tác nhằm tăng cường uy tín, ảnh hưởng của Trường trong khu vực và thế giới đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư, các chương trình học bổng, chương trình hỗ trợ giảng viên để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cấp cơ sở vật chất Trường.

b) Chủ trì thực hiện việc tư vấn du học, xuất khẩu giáo dục, tìm kiếm cơ hội và tạo điều kiện để gửi sinh viên và cán bộ ra nước ngoài học tập; quảng bá thương hiệu và các chương trình đào tạo của Trường ra nước ngoài nhằm thu hút người học từ các nước trong khu vực về học tập, nghiên cứu tại Trường.

c) Phối hợp các đơn vị chức năng trong Trường và đối tác quốc tế đề xuất, xây dựng, triển khai và trực tiếp quản lý các dự án hợp tác sử dụng vốn đầu tư, vốn hỗ trợ phát triển, tài trợ của các đối tác ngoài nước

d) Xúc tiến, hỗ trợ các đơn vị có liên quan đàm phán, xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác, liên kết với các đối tác nước ngoài.

2.2. Quản lý các công việc có yếu tố nước ngoài

a) Cùng các đơn vị chức năng liên quan xây dựng, triển khai và trực tiếp hoặc phối hợp quản lý các chương trình hợp tác, liên kết, liên doanh trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hội thảo, hội nghị với các đối tác nước ngoài.

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các sự kiện, các hội thảo, hội nghị và các hoạt động có sự tham dự của các đối tác ngoài nước của Trường.

c) Chủ trì và phối hợp các đơn vị có liên quan lập kế hoạch đón tiếp, làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết và triển khai công tác đón tiếp các đoàn khách quốc tế, nhà khoa học và sinh viên quốc tế đến thăm và làm việc tại Trường.

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường đi thăm, làm việc và học tập tại nước ngoài.

e) Là đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế đến học tại Trường.

f) Là đầu mối kiểm tra và chứng thực các văn bản tiếng nước ngoài khi được yêu cầu; là đầu mối tổng hợp và cung cấp các thông tin về Trường ra nước ngoài khi được yêu cầu.

g) Là đầu mối xây dựng và quản lý trang web bằng tiếng Anh và sách, ấn phẩm quảng bá về Trường bằng tiếng Anh và song ngữ Anh - Việt.

2.3. Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Nhiệm vụ khác:

- Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị

- Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạ

- Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị

- Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạo