Các đơn vị trực thuộc
Điện thoại: 024.37.522.262
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38386435/ 024.3838.3312
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3838.6214
Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3838.6438
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3219.1621
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3838.9633
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +84.24.38389633
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3838.6437 và 024.3752.0834
Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38.386.440 - 024.37520541
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38.38.67.39
Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 38.386.439
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 32191509
Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.6328.4518
Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: Khu A: 0243.8388019, Khu B: 0243.2121595
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 37520006
Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3752.5831
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 02437586929
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 8385094; 024 .22199273
Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38386436
Địa chỉ: Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội