Căn cứ công văn số 843/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/01/2013 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 454/BCT-KHCN ngày 16/ 01/2013 của Bộ Công Thương về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2014 thuộc các Đề án của Bộ Công Thương.

Thực hiện nội dung công văn nói trên của các Bộ, Nhà trường yêu cầu các Khoa nghiên cứu kỹ văn bản và thông báo rộng rãi tới các bộ môn và CBGD trong đơn vị biết để đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN 2014 thuộc các Đề án nêu trên do Bộ Công Thương quản lý ở mẫu đính kèm.

File đính kèm