Thực hiện công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019, Trường Đại học Mỏ - Địa chất báo cáo công khai chi tiết theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

File đính kèm