Điện thoại: 024. 38389633

Fax: 024. 38389633

Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn

Website: www.humg.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Trần Thanh Hải

- Chỉ đạo, điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động của Nhà trường theo quy định, chủ tài khoản và trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau: quy hoạch phát triển Nhà trường; tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; đảm bảo và phát triển cơ sở vật chất; công tác khoa học - công nghệ; hợp tác đối ngoại; Đào tạo đại học (gồm cả cao đẳng liên thông) và sau đại học, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn; hoạt động liên kết đào tạo trong nước và quốc tế; đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Phụ trách các đơn vị: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng cố vấn và tư vấn; Phòng Cơ sở vật chất; Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng đào tạo Đại học; Phòng Đào tạo Sau đại học;·Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Khoa học - Công nghệ; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Tổ chức - Cán bộ;  Ban Quản lý các dự án; Trung tâm Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao; Văn phòng Chương trình tiên tiến; Công ty CODECO và các trung tâm nghiên cứu. Khoa Công nghệ thông tin. Khoa Khoa học cơ bản. Khoa Kinh tế - QTKD

- Ký toàn bộ các loại bằng tốt nghiệp, chứng chỉ do Trường Đại học Mỏ - Địa chất cấp.

- Trong trường hợp cần thiết Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các công việc đã phân công cho các phó Hiệu trưởng phụ trách đồng thời thông báo cho Phó Hiệu trưởng biết để thực hiện.


CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Giúp Hiệu trưởng phụ trách điều hành các hoạt động theo lĩnh vực công tác chuyên môn và các đơn vị được phân công phụ trách; ký các chứng chỉ, chứng nhận, các văn bản điều hành hoạt động trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách và khi có sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS Triệu Hùng Trường

- Phụ trách các mảng công tác: nội chính và cải cách hành chính; chính trị và bảo vệ chính trị nội bộ; quan hệ công chúng, doanh nghiệp; truyền thông; tư vấn tuyển sinh; văn thể, đoàn thể; cựu giáo chức; sinh viên và cựu sinh viên; thanh tra, pháp chế; thi đua; y tế; quốc phòng - an ninh; an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; phòng chống tệ nạn xã hội; các hoạt động dịch vụ; Biên tập Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Mỏ - Địa chất; Hệ thống thông tin và Cổng thông tin điện tử của Trường; các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên; Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp; Phòng Xuất bản; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Văn phòng đại diện; Trạm Y tế; Trung tâm dịch vụ; Ban chỉ huy quân sự; Khoa Cơ -Điện; Khoa Dầu khí và năng lượng; Khoa Giáo dục Quốc phòng; Khoa khoa học và Kỹ thuật địa chất; Khoa Lý luận chính trị; Khoa Mỏ; Khoa Môi trường; Khoa Trắc địa - bản đồ và Quản lý đất đai; Khoa Xây dựng; Cơ sở đào tạo tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG; Đề án Ngoại ngữ 2020 .


VIỆC UỶ QUYỀN VÀ THAY THẾ  ĐIỀU HÀNH TẠM THỜI

- Khi Hiệu trưởng đi công tác, Phó Hiệu trưởng được ủy quyền sẽ điều hành công việc của Nhà trường.

- Khi Phó hiệu trưởng đi công tác nước ngoài hoặc ở các khu vực trong nước mà không có thông tin liên lạc từ 01 ngày trở lên, công việc của Phó Hiệu trưởng đó do Phó Hiệu trưởng khác giải quyết.