1. Cơ cấu tổ chức

         Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thành lập theo Quyết định số 2754/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng trường gồm 21 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường và 01 đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của Trường; thành viên đại diện giảng viên, đại diện viên chức và người lao động; đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện của cộng đồng xã hội, là những người có uy tín, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động hiện đang hoạt động hoặc có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

TT

Họ và tên

Chức danh/Chức vụ

Đơn vị

1

 Ông Trần Xuân Trường

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

2

 Ông Trần Thanh Hải

 Ủy viên BTV Đảng ủy, Hiệu trưởng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3

 Ông Hoàng Anh Dũng

 Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

4

 Ông Bùi Xuân Nam

 Phó Bí thư Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

5

 Ông Triệu Hùng Trường

 Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

6

 Ông Nguyễn Đức Khoát

 Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo đại học

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

7

 Bà Trần Thị Như Quỳnh

 UVBCH Đoàn Trường, Đại diện BCH ĐTNCSHCM 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

8

 Bà Bùi Thị Thu Thủy

 Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

9

 Ông Lê Đức Tình

 Trưởng khoa Trắc địa - bản đồ và quản lý đất đai

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

10

 Ông Đỗ Ngọc Anh

 Đảng ủy viên, Trưởng phòng KHCN

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

11

 Ông Lê Hồng Anh

 Đảng ủy viên, Trưởng khoa Công nghệ thông tin 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

12  Ông Khổng Cao Phong  Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Cơ - Điện Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
13  Ông Nguyễn Ngọc Khánh  Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức - cán bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
14  Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng  Chuyên viên chính, phòng Tổ chức - cán bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
15  Ông Phạm Xuân Cảnh  Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam   Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

16

 Ông Đinh Minh Tùng    

 Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính  

 Bộ Giáo dục và Đào tạo  

17  Ông Phạm Việt Khoa   Chủ tịch Hội đồng quản trị   Công ty Cổ phần FECON
18  Ông Nguyễn Tiến Cường  Tổng Giám đốc   Công ty Apatit Việt Nam

19

 Ông Đỗ Hồng Nguyên

 Trưởng ban Khoa học, Công nghệ thông tin và Chiến lược phát triển

 Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam 

20

 Ông Nguyễn Văn Nguyên

 Phó Tổng cục Trưởng 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN 

21

Ông Trần Tuấn Phong

 Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam    

 Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 Theo Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:    

1) Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Nhà trường; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;

2) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của Nhà trường phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan;

3) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

4) Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;

5) Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của Trường quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

6) Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Nhà trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Nhà trường;

7) Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Trường theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý Nhà trường theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

8) Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Nhà trường; báo cáo hằng năm trước Hội nghị toàn thể của Trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường;

9) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong trường đại học;

10) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.