DANH SÁCH NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Bộ môn

Danh hiệu

Ghi chú

1

PGS.TS. Trương Biên

Khoan Khai thác

Nhà giáo nhân dân

 

2

KS. Đặng Xuân Đỉnh

Khai thác hầm lò

Nhà giáo nhân dân

Đã mất

3

GS.TS. Võ Trọng Hùng

Xây dựng CT ngầm và mỏ

Nhà giáo nhân dân

 

4

GS.TS. Trần Văn Huỳnh

Khai thác hầm lò

Nhà giáo nhân dân

 

5

GS.TSKH. Trương Anh Kiệt

Đo ảnh và Viễn thám

Nhà giáo nhân dân

Đã mất

6

GS.TS. Võ Năng Lạc

Địa chất

Nhà giáo nhân dân

Đã mất

7

GS.TSKH. Lê Như Lai

Địa chất

Nhà giáo nhân dân

Đã mất

8

GS.TS. Lê Khánh Phồn

Địa vật lý

Nhà giáo nhân dân

 

9

PGS.TS. Nhâm Văn Toán

Quản trị doanh nghiệp mỏ

Nhà giáo nhân dân

 

10

PGS.TS. Tạ Đức Thịnh

Địa chất công trình

Nhà giáo nhân dân

 

11

GS.TSKH. Phạm Văn Tỵ

Địa chất công trình

Nhà giáo nhân dân

 

12

GS.TS. Trần Mạnh Xuân

Khai thác lộ thiên

Nhà giáo nhân dân

 

 

DANH SÁCH NHÀ GIÁO ƯU TÚ

TT

Họ và tên

Bộ môn

Danh hiệu

Ghi chú

1

PGS.TSKH. Phạm Văn An

Khoáng thạch

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

2

GS.TS. Nhữ Văn Bách

Khai thác lộ thiên

Nhà giáo ưu tú

 

3

PGS.TS. Trương Cam Bảo

Địa chất

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

4

GS.TSKH. Đặng Văn Bát

Địa chất

Nhà giáo ưu tú

 

5

PGS.TS. Nguyễn Đình Bé

Trắc địa mỏ

Nhà giáo ưu tú

 

6

GS.TSKH. Ngô Văn Bưu

Địa vật lý

Nhà giáo ưu tú

 

7

PGS.TS. Đặng Nam Chinh

Trắc địa cao cấp

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

8

PGS.TS. Trần Bỉnh Chư

Khoáng sản

Nhà giáo ưu tú

 

9

GS.TS. Nguyễn Văn Chữ

Địa chất khoáng sản

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

10

PGS.TS. Đặng Văn Cương

Khai thác hầm lò

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

11

PGS. Nguyễn Kim Cương

Địa chất thủy văn

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

12

PGS.TS. Kiều Dinh

Hóa học

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

13

PGS.TS. Lê Tiến Dũng

Khoáng thạch

Nhà giáo ưu tú

 

14

PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương

Tìm kiếm thăm dò

Nhà giáo ưu tú

 

16

TS. Phạm Hữu Giang

Tuyển khoáng

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

17

PGS.TS. Hồ Sĩ Giao

Khai thác lộ thiên

Nhà giáo ưu tú

 

18 GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà Trắc địa phổ thông và sai số Nhà giáo ưu tú  

19

PGS.TS. Trần Xuân Hà

Khai thác hầm lò

Nhà giáo ưu tú

 

20

PGS.TS. Nguyễn Hải

Cơ lý thuyết

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

21

PGS.TS. Phạm Văn Hiên

Khai thác lộ thiên

Nhà giáo ưu tú

 

22

PGS.TS. Phan Văn Hiến

Trắc địa cao cấp

Nhà giáo ưu tú

 

23

KS. Lê Văn Hiện

Khai thác hầm lò

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

24

GS.TSKH. Bùi Học

Địa chất thủy văn

Nhà giáo ưu tú

 

25

PGS.TS. Lê Quang Hồng

Khai thác lộ thiên

Nhà giáo ưu tú

 

26

GS.TSKH. Lê Như Hùng

Khai thác hầm lò

Nhà giáo ưu tú

 

27

PGS.TS. Trịnh Ích

Khoáng thạch

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

28 PGS.TS. Lương Quang Khang Tìm kiếm - Thăm dò Nhà giáo ưu tú  

29

PGS.TS. Trần Khánh

Trắc địa công trình

Nhà giáo ưu tú

 

30

PGS.TS. Trần Đình Kiên

Khoan Khai thác

Nhà giáo ưu tú

 

31

GS.TSKH. Vũ Ngọc Kỷ

Địa chất thủy văn

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

32

PGS.TS. Ma Văn Lạc

Địa chất

Nhà giáo ưu tú

 

33

PGS.TS. Cao Ngọc Lâm

Khoan Khai thác

Nhà giáo ưu tú

 

34

PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm

Tìm kiếm thăm dò

Nhà giáo ưu tú

 

35

PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm

Địa chất thủy văn

Nhà giáo ưu tú

 

36

GS.TSKH. Phạm Hoàng Lân

Trắc địa cao cấp

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

37

PGS.TS. Lê Xuân Lân

Khoan Khai thác

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

38

GS.TSKH. Lê Ngọc Lăng

Toán học

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

39

GS.TSKH. Phan Văn Lộc

Đo ảnh và Viễn thám

Nhà giáo ưu tú

 

40

GS.TS.Trương Xuân Luận

Tin học địa chất

Nhà giáo ưu tú

 

41

PGS.TS. Nguyễn Quang Luật

Khoáng sản

Nhà giáo ưu tú

 

42

PGS.TS. Lê Thanh Mẽ

Khoáng thạch

Nhà giáo ưu tú

 

43

GS.TS. Võ Chí Mỹ

Trắc địa mỏ

Nhà giáo ưu tú

 
44 GS.TS. Bùi Xuân Nam Khai thác lộ thiên Nhà giáo ưu tú  

45

PGS.TS. Nguyễn Trọng Nga

Địa vật lý

Nhà giáo ưu tú

 

46

PGS.TS. Nguyễn Kim Ngọc

Địa chất thủy văn

Nhà giáo ưu tú

 

47

GS.TS. Đồng Văn Nhì

Tìm kiếm thăm dò

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

48

GS.TS. Nguyễn Quang Phích

Xây dựng CT ngầm và mỏ

Nhà giáo ưu tú

 

49

PGS.TS. Nguyễn Văn Phơn

Địa vật lý

Nhà giáo ưu tú

 

50

PGS.TS. Đặng Xuân Phong

Tìm kiếm thăm dò

Nhà giáo ưu tú

 

51

PGS.TS. Nguyễn Phương

Môi trường cơ sở

Nhà giáo ưu tú

 

52

PGS.TS. Nguyễn Trọng San

Địa chính

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

53

GS.TSKH. Mai Thanh Tân

Địa vật lý

Nhà giáo ưu tú

 

54

TS. Đặng Huy Thái

Quản trị doanh nghiêp mỏ

Nhà giáo ưu tú

 

55

PGS.TS. Phạm Vọng Thành

Đo ảnh và Viễn thám

Nhà giáo ưu tú

 

56

PGS.TS. Lê Trọng Thắng

Địa chất công trình

Nhà giáo ưu tú

 

57

PGS.TS. Đỗ Minh Toàn

Địa chất công trình

Nhà giáo ưu tú

 

58

PGS.TS. Đỗ Đình Toát

Khoáng thạch

Nhà giáo ưu tú

 

59

PGS.TS. Nguyễn Tất Trâm

Khoáng thạch

Nhà giáo ưu tú

 

60

PGS.TS. Trần Đình Trí

Đo ảnh và Viễn thám

Nhà giáo ưu tú

 

61

PGS.TS. Đỗ Hữu Tùng

QTDN Địa chất - Dầu khí

Nhà giáo ưu tú

 

62

CN. Phan Văn Tụy

Triết học

Nhà giáo ưu tú

 

63

GS.TSKH. Phạm Năng Vũ

Địa vật lý

Nhà giáo ưu tú

Đã mất

64

TS. Nguyễn Phụ Vụ

Khai thác lộ thiên

Nhà giáo ưu tú

 

65

PGS.TS. Nguyễn Trường Xuân

Tin học trắc địa

Nhà giáo ưu tú

 

66

PGS.TS. Nguyễn Bình Yên

Triết học

Nhà giáo ưu tú