Văn phòng: Phòng 11.03 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 024.38387564

Email: khoahoccoban@humg.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản gồm 7 Bộ môn: Cơ lí thuyết, Giáo dục thể chất, Hình họa, Hóa học, Ngoại ngữ, Toán và Vật lí với tổng số 74 cán bộ giảng dạy và 01 chuyên viên văn phòng. Về trình độ chuyên môn, khối cán bộ giảng dạy có 02 PGS.TS, 28 TS, 43 ThS (có 05 ThS đang học NCS) và 02 cử nhân. Về ngạch viên chức, có 02 GVCC, 50 GVC, 22 GV, 01 nhân viên hành chính.

Các đơn vị, tổ chức
Điện thoại: 024.38387564
Điện thoại: 02438387564
Điện thoại: 02438387564
Điện thoại: 02438387564
Điện thoại: 02438387564
Điện thoại: 04.38.387564
Địa chỉ: Phòng 11.03 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.37521256
Địa chỉ: Phòng 11.04 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38384974
Địa chỉ: Phòng 11.08 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.37550928
Địa chỉ: Phòng 11.05 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38383600
Địa chỉ: Phòng 11.09 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.37550929
Địa chỉ: Phòng 11.07 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38387564
Địa chỉ: Phòng 11.02 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38389932
Địa chỉ: Phòng 11.06 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất