Văn phòng: Tầng 7, phòng 710, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84-24.38387615

Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn

Website: nde.humg.edu.vn

Chức năng của Văn Phòng Khoa

Văn Phòng Khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt về công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, sinh viên, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị, v.v.. của Khoa.

Nhiệm vụ của Văn Phòng Khoa

Văn Phòng Khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo, chỉ huy Khoa trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho Khoa. Văn phòng  khoa còn giải quyết các công việc liên quan đến sinh viên trong toàn trường .Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Khoa

2. Thực hiện các văn bản về công tác quản lý, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, điều động, khen thưởng, kỷ luật, hưu trí theo phân cấp quản lý của khoa.

3. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thư viện.

4. Xây dựng, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo khác của khoa theo quy định.

5. Thực hiện các công việc tài chính với nhà trường, lập báo cáo tài chính theo chế độ quy định.

6. Thực hiện công tác quản lý sử dụng tài sản, mua sắm tài sản, dụng cụ lao động, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Khoa, công tác phòng cháy chữa cháy.

7. Phối hợp xây dựng các quy chế, quy trình về quản lý cán bộ, hành chính, tài chính, tài sản của Khoa.

8. Quản lý điểm của sinh viên và giải quyết các công việc liên quan đến sinh viên..

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Khoa giao.

 

Cán bộ Văn phòng