Lê Thanh Huệ
PGS. TS.Lê Thanh Huệ
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Thanh Huệ
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Tin học Kinh tế
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1964
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437520643
Số điện thoại nhà riêng 02438456269
Số điện thoại di động 0382788468
Email lethanhhue@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)


 

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí Scopus

1. P. C. Duong and L.T.Hue, An algorithm for solving the nearest point problem in an affine subspace, Vietnam Journal of Mathematics, Vol 37, No.2, P 91-96, 2009

2. P. C. Duong, L. T. Hue va N. H. Vu, A new Iterative Method for Solving Large System of Linear Equations, Vietnam Journal of Mathematical Applications, III, 2, pp. 29-44, 2005

3. L.T.Hue and P. C. Duong, An alternating projections algorithm for solving linear programs, Acta Mathematica Vietnamica, Acta Mathematica Vietnamica, Vol. 34, No.2, p1- 9, 2009

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Hue Lethanh, Vu Nguyen Hoan, D. C. Otimization methods for Solving minimum maximal networks flow problems, East - West J. of Mathematic, vol 9, No2, P125 -138, 2007

2. Hue Lethanh, Station Cone Algorithm for Linear Programming, USA Journal of Mathematics and System Science, Vol 6, P80-85, 2016

3. Hue Le Thanh, Software Application of the New Algorrithm For Restoration of Faded Photographs and Maps in Geology, USA Journal of Management Studies, Vol 5, No 1, P 57-66, 2017

4. Hue Lethanh, Duong Phamcanh, Chu nn, A new Method Combining Interior and Exterior Approaches For Linear Programming, USA Journal of Mathematics and System Science, Vol 5, No1, P196-206, 2015

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Thanh Huệ, Thuật toán lặp mới cải tiến tốc độ tính toán cho hệ tuyến tính lớn và thưa – Ứng dụng, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2012

2. L.T. Huệ, Đ. K. Hoàng và N. T. Lộc, Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2011

3. L. T. Huệ, N. Th. Lộc. Đ. K. Hoàng, Kỹ thuật phân mảnh cơ sở dữ liệu phân tán giá trị phúc hợp, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2011

4. L. T. Huệ, N. T. Lộc, Đ. K. Hoàng, Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong việc quản lý trang thiết bị được đầu tư từ các dự án, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2010

5. L. T. Huệ, L. V.T. Lân và Đ. Đ. Đường, Một cách tiếp cận mới trong khai phá dữ liệu, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2007

6. L. T. Huệ và N. H. Vũ, Một phương pháp nội suy ảnh sử dụng các công cụ trong lý thuyết hình thái học, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2007

7. Lê Thanh Huệ và Phạm Cảnh Dương, Tính toán song song cho một lớp các bài toán trong khoa học kỹ thuật và kinh tế, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2007