Trần Thị Thu Thúy
GVC.ThS.Trần Thị Thu Thúy
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Trần Thị Thu Thúy
Đơn vị Bộ môn Mạng máy tính
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0983191425
Email tranthithuthuy@humg.edu.vn