Nguyễn Thu Hằng
GVC.ThS.Nguyễn Thu Hằng
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Thu Hằng
Đơn vị Bộ môn Tin học Kinh tế
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 0437.542.486
Số điện thoại di động 0982.899.011
Email nguyenthuhang@humg.edu.vn