Vũ Minh Ngạn
GVC.TSVũ Minh Ngạn
Trưởng bộ môn
Họ và tên Vũ Minh Ngạn
Đơn vị Bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở
Chức vụ Trưởng bộ môn
Năm sinh 1982
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 043 7525301
Email vuminhngan@khoaxaydung.edu.vn
Hồ sơ nghiên cứu

Hồ sơ nghiên cứu trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=PKhkAIwAAAAJ&hl=en

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Vũ Minh Ngạn, Wout Broere, A compact blowout model for shallow tunnelling in soft soils, Tunnelling and Underground Space Technology, 2023

2. Vũ Minh Ngạn, vũ minh ngọc , Phạm Đức Thọ, Tuan Nguyen-Sy, Quoc-Bao Nguyen, Viet-Duc Dang, A Multi-Layer Blowout Model for the Tunneling Face Stability Analysis, Buildings, 2023

3. Vũ Minh Ngạn, Stability analysis when tunnelling in soft soil condition in Hochiminh city, Journal of Mining and Earth Sciences, 2022

4. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Structural design model for tunnels in soft soils: From construction stages to the long-term, Tunnelling and Underground Space Technology, 78, 16-26, 2018

5. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Johan W.Bosch, Structural analysis for shallow tunnels in soft soils, International Journal of Geomechanics (ASCE), 8, 17, 2017

6. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Johan W.Bosch, Volume loss in shallow tunnelling, Tunnelling and Underground Space Technology, 59, 77-90, 2016

7. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Johan W.Bosch, The impact of shallow cover on stability when tunnelling in soft soils, Tunnelling and Underground Space Technology, 50, 507-515, 2015

8. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Johan W.Bosch, Effects of cover depth on ground movements induced by shallow tunnelling, Tunnelling and Underground Space Technology, 50, 499-506, 2015

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Vũ Minh Ngạn, Đào Phúc Lâm, Nguyễn Thành Nam, Một số giải pháp đảm bảo ổn định quá trình thi công hầm metro trong điều kiện đất yếu tại các đô thị Việt Nam, Tạp chí Giao thông vận tải, 2022

2. Nguyễn Chí Đạt, Vũ Minh Ngạn, Lựa chọn xử lý nền đất yếu cho cao tốc Bắc Nam, Tạp chí Xây dựng, 2022

3. Nguyễn Chí Đạt, Vũ Minh Ngạn, Phạm Văn Hùng, Xác định vùng ảnh hưởng đến công trình lân cận của phương pháp cố kết hút chân không khi xử lý nền đường đất yếu, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 2020

4. Nguyễn Duyên Phong, Vũ Minh Ngạn, Vấn đề quy hoạch và thi công các nút giao thông ngầm tại Hà Nội, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 32, 2010

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. , Optimizing cut-off jetgrouting wall parameters for protecting historical buildings when tunnelling in soft soil conditions in Hochiminh city, Hanoi Geoengineering 2022: Innovative Geosciences, Circular Economy and Sustainability, , 2022

2. Pham Van Hung, Vu Minh Ngan, Influence of embankment height and soil parameters on piled embankments, International conference VIETGEO 2018 Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure, Quang Binh, Vietnam, 2018., , 2018

3. Vu Minh Ngan, A general view on mitigating methods when tunnelling in urban areas., In the fifteenth regional congress on geology, mineral and energy resource of Southeast Asia GEOSEA XV, , 2018

4. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Johan W.Bosch, Predicting the range of volume loss in shallow tunnelling, ITA WTC 2017 Congress and 43rd General Assembly, , 2017

5. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Johan W.Bosch, On the influence zones induced by shallow tunnelling in soft soils, The 4th International Conference on Computational Methods in Tunneling and Subsurface Engineering, 389-396, 2017

6. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Johan W.Bosch, Investigation of influence zones induced by shallow tunnelling in soft soils, The 9th International Symposium on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground, , 2017

7. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Johan W.Bosch, New blow-out models for shallow tunnelling in soft soils., The 3rd International conference on Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development GeoTec Hanoi 2016, 367-373, 2016

8. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Johan W.Bosch, Impact factors of influence zones when shallow tunnelling, 4th International conference on Advances in Mining and Tunnelling, ICAMT 2016, , 2016

9. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Johan W.Bosch, Effects of cover depth on ground movements induced by shallow tunnelling, ITA WTC 2016 Congress and 42nd General Assembly, , 2016

10. Minh Ngan Vu, Wout Broere, Johan W.Bosch, The impact of shallow cover on tunnelling in soft soils, ITA WTC2015 Congress and 41st General Assembly, , 2015

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Vu Minh Ngan, A back analysis for a blow-out case study in Hochiminh Metro Line 1, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), Hanoi, Vietnam , 2018., , 2018

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Văn Trí, Vũ Minh Ngạn, Một số giải pháp chống thấm khi thi công xây dựng công trình ngầm trong thành phố bằng phương pháp đào hở, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 19, Hà Nội, 189-192, 2010