Văn phòng: Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (8424) 37523432

Liên chi Đoàn – Hội là một tổ chức phong trào Thanh niên luôn đồng hành với Nhà trường trong công tác đào tạo sinh viên hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện Đức – Trí – Thể - Mỹ. Liên chi Đoàn – Hội là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào tình nguyện, văn hóa thể thao của sinh viên và là môi trường giúp sinh viên rèn luyện xây dựng phẩm chất đạo đức của người thanh niên cách mạng trong thời đại mới.