Trần Anh Dũng
GV.ThSTrần Anh Dũng
Phó Trưởng phòng, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Anh Dũng
Đơn vị Bộ môn Kinh tế cơ sở, Phòng Hành chính - Tổng hợp
Chức vụ Phó Trưởng phòng, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1978
Giới tính Nam
Email trananhdung@humg.edu.vn