Lê Xuân Thành
GVC.TSLê Xuân Thành
Trưởng phòng, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Lê Xuân Thành
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên
Chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Email lexuanthanh@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Xuân Thành, Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến bài toán bù công suất phản kháng trong lưới điện 6kV các mỏ lộ thiên Quảng Ninh, Tạp chí công nghiệp mỏ, 1, 6, 16, 0

2. Lê Xuân Thành Nguyễn Anh Nghĩa, Nghiên cứu ứng dụng ma trận điện cảm mô phỏng động cơ cao áp trong phân tích chất lượng điện áp lưới điện 6kV mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh, Tạp chí công nghiệp mỏ, 1, 2, 36-40, 2014

3. Lê Xuân Thành, Ảnh hưởng của biến tần tới chất lượng điện năng của lưới trung áp 6kV tại các mỏ lộ thiên, Tạp chí công nghiệp mỏ, 1, 5, 36-38, 2014

4. Lê Xuân Thành, Một phương pháp xác định thông số cách điện của mạng 660V có trung tính cách ly trong các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, Tạp chí công nghiệp mỏ, 1, 5, 40, 2016

5. Lê Xuân Thành, Mô phỏng khởi động mềm và ảnh hưởng của chúng tới chất lượng điện năng của lưới 6kV mỏ lộ thiên, Tạp chí công nghiệp mỏ, 1, 5, 2015

6. Lê Xuân Thành Nguyễn Anh Nghĩa, Mô phỏng và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng điện năng trong lưới điện 6kV các mỏ lộ thiên, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 1, 4, 2014

7. Nguyễn Xuân Nhỉ Lê Xuân Thành, Đánh giá ảnh hưởng của cộng hưởng điện áp do sóng hài của tải phi tuyến tới tụ bù công suất phản kháng trong lưới điện 6kV công ty than Nam Mẫu, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 58, 2, 128, 2017